PD er ingen mild forkjølelse

Meninger
802

Ledere av tre lokalt eide oppdrettsselskap i Nord-Trøndelag sier i innlegg i  iLaks.no 22. januar følgende om deres inntrykk av utbrudd av sykdommen PD i Sør -Trøndelag: «Livet går sin vante gang. Fisken kan skrante en periode, men blir frisk igjen. Når den slaktes konstateres at dødeligheten ikke er høyere enn i PD-frie anlegg. Ei heller er slaktevekt og fôrfaktor vesentlig forringet..»

Dette er feil.

PD gir store tap og redusert velferd

Vi har forståelse for at oppdrettsaktører i Nord-Trøndelag mener at forvaltningen av PD gir utfordringer for deres drift. De bruker derfor sin rettmessige rett til å komme med innspill til PD-forskriften som nå er under endring.

Vi vil imidlertid advare mot å skape et inntrykk av at PD er en bagatellmessig sykdom uten konsekvenser for fiskevelferden og økonomien for oppdretterne.

Veterinærinstituttet har publisert flere rapporter om konsekvenser av PD. I sin rapport Pankreassykdom hos laksefisk- del 1 (Veterinærinstituttets rapportserie 5-2016) konkluderer de med at direkte kostnader med PD-utbrudd på en lokalitet med 1 million smolt er estimert til rundt 55 millioner kroner. Dette gjelder SAV 3 varianten av viruset. Konsekvenser av utbrudd av SAV 2 varianten av viruset er ikke like godt dokumentert.

Dødelighet ikke et godt mål

I rapporten Pankreassykdom hos laksefisk – del 2: Erfaring fra felt (Veterinærinstituttets rapportserie 6-2016) vises det til erfaringer fra Hitra der driftsledere er intervjuet om sine erfaringer med PD. Det bekreftes her at det vanligvis er lavere dødelighet etter PD utbrudd forårsaket av SAV2. Det er likevel oppgitt inntil 24% dødelighet i enkeltmerder på grunn av PD. Det sies også at det ved utbrudd forårsaket av PD utbrudd forårsaket av SAV2 varianten av viruset ofte blir fulgt av mange taperfisk eller dårlig slaktekvalitet (flekker i kjøttet), og at dette er et større problem enn dødelighet.

Vi vet også at lange perioder med dårlig matlyst på grunn av PD gir redusert tilvekst. Dette er en betydelig utfordring når målet er å produsere fisk på så kort tid som mulig for å håndtere lakselusa.

Angår ikke bare Nord-Trøndelag

Et stort antall veterinærer og fiskehelsebiologer som arbeider både i Sør- og Nord-Trøndelag og Nordland har vært svært tydelige overfor Mattilsynet om at tiltak mot spredning av PD ikke må opphøre, men heller må styrkes. Det er svært viktig å hindre at oppdrettsområdene i Nordland, Troms og Finnmark holdes fri for PD.

Redusert markedsadgang på grunn av PD er en realitet. Området som er rammet av dette bør ikke utvides.

Ulike syn også i Nord-Trøndelag

Vi merker oss også at oppdrettere som driver i Nord-Trøndelag og som også har erfaring med drift med hyppig forekommende PD på deres anlegg på Nordmøre og i Sør-Trøndelag også mener at det er riktig å sette en grense for PD på Buholmråsa. De vet av erfaring hvordan det er å drive med en krevende lusesitasjon, uro for spredning av ILA og i tillegg PD.