Patentkrangel mellom STIM og BioMar havner i retten

Nyheter
765

Denne uken møtes STIM (tidligere Europharma) og BioMar i Oslo tingrett for å avgjøre en tvist om lisensrettigheter til fiskefôr.

Rettssaken mellom partene starter torsdag og går over ti dager – med siste dag i retten 23. oktober.

iLaks har fått tilgang på sluttinnleggene fra advokatene, som representerer de to selskapene. Der fremgår det at STIM har saksøkt BioMar fordi de mener sistnevntes produkt Intro Tuning bryter med to patenter til STIM. BioMar på sin side avviser dette, og mener patentene bør kjennes ugyldige.

Administrerende direktør i BioMar Norge, Håvard Jørgensen, skriver følgende i en tekstmelding til iLaks om den forestående rettssaken:

«BioMar mener at den versjonen av Intro Tuning som selges i dag ikke bryter med STIMs patenter. Dessuten mener BioMar at de to patentene som STIM viser til er ugyldige fordi de gjelder fôr/metoder som var kjent lenge før patentsøknadene ble innlevert. BioMar vil redegjøre for detaljene i sitt syn i retten.»

Advokat Ida Espolin Johnson i advokatfirmaet Haavind representerer STIM. iLaks har forsøkt å kontakte Stim-sjef Jim-Roger Nordly flere ganger uten å lykkes, men Johnson skriver i en e-post til iLaks:

– Jim Roger Nordly har ikke noe han ønsker å bli sitert på. Det er nå opp til Oslo tingrett å avgjøre saken basert på det som kommer frem under prosessen.

STIM: To patentinngrep
Ifølge sluttinnleggene er det snakk om de to patentene NO325534 (heretter 534-patentet) og NO/EP 3197290 (heretter 290-patentet). STIM mener BioMar har begått middelbart patentinngrep i 534-patentet ved omsetningen av sine produkter. STIM anfører at 534-patentet er gyldig meddelt og herunder at kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde er oppfylt.

Ida Espolin Johnson. FOTO: Advokatfirmaet Haavind

«Det kreves forbud mot videre omsetning av produktene som medfører middelbart patentinngrep, samt erstatning for det tap STIM er påført som følge av det umiddelbare patentinngrepet jf. Patentloven § 58», skriver advokat Johnson i Haavind.

Når det gjelder 290-patentet mener STIM at BioMar også her har begått patentinngrep gjennom salg av produktet «Intro Tuning», som inneholder fritt tryptofan, og STIM mener videre at det er uomtvistet at BioMars salg av dette produktet innebærer et slikt patentinngrep.

STIM anfører også at dette patentet er gyldig meddelt og oppfyller kravene til nyhet,oppfinnelseshøyde og teknisk effekt, jf. patentloven § 1 og 2. Patentsøknaden er heller ikke blitt ulovlig endret under søknadsprosessen, ifølge STIM.

«Det kreves på denne bakgrunn at BioMar forbys å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller levere eksemplarer av produktet Intro Tuning som inneholder tryptofan eller fenylalanine i fri form i Norge. Videre kreves det at BioMar erstatter det tap STIM er påført som følge av patentinngrepet, alternativt vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet jf. Patentloven § 58», skriver Johnson i sitt sluttinnlegg.

Mener markedsføringsloven er brutt
STIM mener også at det har vært en krenkelse av markedsføringsloven fra BioMars side fordi Intro Tuning har kommet på markedet ved en krenkelse av STIMs patent og ved henvisning til at produktet tilsvarer STIMS produkter.

«Når BioMars produkt senere endres slik at det ikke omfattes av patentet, plikter BioMar å opplyse markedet om endringen. En unnlatelse av å gjøre dette innebærer en handling i strid med markedsføringsloven og Forskrift om merking og omsetning av fôrvarer. Den nye versjonen av BioMars Intro Tuning produkt har videre fått sitt marked som følge av introduksjonen av den gamle versjonen, og fortsatt bruk av navnet Intro Tuning vil innebære en urettmessig fordel for BioMar. Det gjøres gjeldende at Biomar på denne bakgrunn har brutt markedsføringsloven § 25 jf. §§ 26 og 27. BioMars krenkelse av markedsføringslovens bestemmelser har påført STIM et økonomisk tap som kreves erstattet av BioMar etter alminnelige erstatningsrettslige regler og jf. markedsføringsloven § 48 b. Videre kreves det at Biomar stanser bruken av navnet/varemerket Intro Tuning», skriver advokat Johnson.

«Bør kjennes ugyldige»
Advokat Magnus Hauge Greaker i advokatfirmaet Thommessen representerer BioMar, som altså mener patentene bør kjennes ugyldige og avviser alle krav. 534-patentet mener BioMar er ugyldig fordi oppfinnelsene som er beskrevet var foregrepet av teknikkens stand på prioritetstidspunktet.

Magnus Hauge Greaker. FOTO: Advokatfirmaet Thommessen

«Ingen av kravene i NO’534 har nyhet over publikasjonen Sigholt (1997), jf. bilag 2 til BioMars prosesskriv 12. oktober 2019, som foregriper alle trekkene i fremgangsmåtene som er beskrevet i kravene i NO’534. Samtlige krav i NO’534 er under enhver omstendighet nærliggende i lys av Sigholt (1997) kombinert med fagets alminnelige kunnskap eller i lys av fagets alminnelige kunnskap alene, og har således uansett ikke oppfinnelseshøyde», skriver Greaker i sitt sluttinnlegg og fortsetter:

«Dersom retten skulle ha et annet syn enn BioMar på gyldighetsspørsmålet, foreligger det uansett ikke inngrep i NO’534. NO’534 beskytter ikke et fôr, men en fremgangsmåte som består av to trinn, nemlig at det (1) gjøres salttilsetninger i ferskvannet som fisken står i og (2) brukes som et fôr som har bestemte egenskaper. STIM har anført at BioMar begår middelbart patentinngrep ved å selge et fôr som brukes i trinn (2) i fremgangsmåten. Det er ikke tilfelle.»

BioMars mener videre at fôret Intro Tuning er en «vare som vanligvis forekommer i handelen», og at det bare vil foreligge middelbart patentinngrep, hvis BioMar har søkt å påvirke kundene til å bruke fôret i fremgangsmåten beskrevet i 534-patentet.

«Det har BioMar ikke gjort», skriver Greaker.

Han viser til at Intro Tuning er utviklet for å oppnå smoltifisering av laksen ved at fisken fôres med Intro Tuning mens den står i ferskvann.

«Det er følgelig ikke nødvendig å gjøre slike tilsetninger til ferskvannet som er beskrevet i punkt 1 i fremgangsmåten som er beskrevet i NO’534. BioMar har derfor ingen grunn til å anbefale eller påvirke kunder til å bruke Intro Tuning i fremgangsmåten beskrevet i patentet, men har tvert imot understreket at det ikke er nødvendig med tilsetninger i ferskvannet og anbefalt at fôret brukes uten slike tilsetninger», skriver Greaker.

BioMar mener det heller ikke vil foreligge middelbart patentinngrep, hvis det skulle legges til grunn at Intro Tuning ikke er en «vare som vanligvis forekommer i handelen».

«Intro Tuning er utviklet med sikte på å brukes uten at det gjøres tilsetninger i ferskvannet fisken står i, og BioMar har anbefalt at fôret brukes i samsvar med dette. Intro Tuning har derfor ikke blitt tilbudt eller levert «bestemt for» utnyttelse i fremgangsmåten som er beskrevet i NO’534″, skriver Greaker.

Når det gjelder patent 290-patentet skriver Greaker at samtlige krav i dette patentet er ugyldige, og at samtlige krav mangler oppfinnelseshøyde uavhengig av om det tas utgangspunkt i publikasjonen Basulto 1976 (bilag 3 til BioMars prosesskriv 20. august 2019) eller publikasjonen WO 02/30182 SuperSmolt (bilag 7 til BioMars prosesskriv 20. august 2019) som nærmeste mothold.

«Dersom retten skulle ha et annet syn enn BioMar på gyldighetsspørsmålet utgjør uansett ikke den versjonen av Intro Tuning BioMar markedsfører i dag (siden 2018) inngrep i EP’290 fordi den ikke inneholder tryptofan eller fenylalanin i form av frie aminosyrer i en mengde på 1-10 gram per kilo. En tidligere versjon av Intro Tuning ble produsert med tryptofan i form av frie aminosyrer i en mengde som medfører at denne versjonen av Intro Tuning falt innunder verneomfanget til EP’290», skriver Greaker.

BioMar mener videre at det heller ikke foreligger overtredelse av markedsføringsloven.

«BioMar har ikke presentert Intro Tuning på en uriktig eller villedende måte overfor markedet og har heller ikke brutt forskrift om merking og omsetning av fôrvarer. STIMs krav som er basert på at det foreligger krenkelser av markedsføringsloven er dermed grunnløse», skriver Greaker.