Over fire millioner til forskning på laks

Nyheter
629

Prosjektet skal gå over 2,5 år, og målet er å begrense spredningen av virusinfeksjoner, for å bedre fiskevelferd og lønnsomhet i næringen, melder Høgskolen i Ålesund.

Virusinfeksjonen pancreas disease (PD) hos laks har spredd seg raskt i norsk kystvann, og tiltak som har blitt gjort for å forsøke å bekjempe spredningen har hittil ikke ført frem.
Alternative strategier skal nå vurderes, og Høgskolen, Veterinærinstituttet og Patogen Analyse har fått i oppdrag å utrede disse. Førsteamanuensis Anne Stene står i spissen for denne prosjektgruppa.

Forlengelse av doktorgradsarbeid
Forskningsprosjektet er å betrakte som en forlengelse av Stenes doktorgradsarbeid, hvor hun belyste hvordan miljøfaktorer påvirker utbrudd og spredning av PD mellom lokaliteter med oppdrettslaks.

– PD er en av de mest alvorlige sykdommene hos oppdrettslaks, og Høgskolen har sammen med Patogen og Møreforskning lenge forsket på sykdomsfremkallende organismer for å finne ut hvordan oppdrettsmiljøet medvirker til at smitte sprer seg, forteller Stene.

Forventet resultat
Et av målene med prosjektet blir å få mer kunnskap om virusspredning, det vil si;
– hva er det som gjør at smittet fisk blir syk
– hva er det som gjør at smitten sprer seg videre
– hva vi kan gjøre for å sperre smitteveiene.

Med slik kunnskap kan det blant annet bli enklere å skissere smitteforebyggende driftsopplegg, god kystsoneplanlegging og riktig soneinndeling.

Stene forklarer videre at mindre virussykdommer vil bidra til mindre dødelighet, bedre vekst og bedre kvalitet på fisken. Dette vil igjen føre til bedre lønnsomhet og bedre omdømme i form av økt bærekraft og fiskevelferd.

– Oppdrettsnæringen selv sitter i styringsgruppa for prosjektet, og har en ganske klar bestilling på hva de ønsker skal komme ut av midlene som er investert. FHF deler primært ut midler til forskningsprosjekter som gir konkret nytteverdi for det marine næringslivet.

Kystsoneplanlegging
Kystsoneplanlegging og avsetting av soner og areal til oppdrettsvirksomhet pågår nå langs kysten. Anne Stene og prosjektgruppa er også med i denne prosessen, og skal komme med innspill når det gjelder hvilke arealer det er hensiktsmessig å avsette for å utvikle oppdrettsnæringen og begrense sykdom og interessekonflikter.