– Operasjoner der not skal håndteres er kanskje den største risikoen vi har for rømming

Nyheter
0

De fleste rømmingshendelser skjer i forbindelse med arbeidsoperasjoner, viser data fra de ti siste årene.

Ifølge Fiskeridirektoratet viser statistikken en overvekt av antall hendelser ved slike operasjoner. Det er særlig avlusning av fisk som skiller seg ut, skriver de i en pressemelding.

Nothåndtering
Brønnbåter, servicebåter og andre tjenesteleverandører er ofte til stede, og deltar som sentrale aktører i arbeidsoperasjoner på oppdrettsanlegg.

– Operasjoner der not skal håndteres er kanskje den største risikoen vi har for rømming av fisk, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

– Det er derfor viktig at også eksterne aktører kjenner til de risikoene som er knyttet til arbeidet som skal gjennomføres, er innført i aktuelle rutiner og prosedyrer, og kjenner til de kravene som stilles, fortsetter han.

Kampanje mot rømming
I august 2022 ble deler av akvakulturdriftsforskriften gjeldende for disse aktørene.

– Forskriften er ment å sikre en forsvarlig gjennomføring av aktiviteter, og innebærer tydeligere krav om kompetanse, journalføring, beredskapsplan, aktsomhet, risikovurdering og meldeplikt ved rømming, sier Bakke-Jensen.

Høsten 2024 skal direktoratet i gang med en kampanje om rømmingssikkerhet hos vare- og tjenesteprodusenter, der de vil undersøke om disse har på plass et fungerende internkontrollsystem som ivaretar rømmingssikkerheten.