Omdanner slam til energi: SalMar-avtale kan barbere Steinkjers klimagassutslipp

Nyheter
0

Avtalen SalMar Settefisk og 46 trønderske gårdbrukere signerte i dag, reduserer klimagassutslippene med 30.000 tonn CO2 årlig.

Klimakuttet tilsvarer om lag 20 prosent av de totale klimagassutslippene i Steinkjer, kommunen hvor både SalMars aktuelle settefiskanlegg og de 46 gårdsbrukene i Beitstadfjord SiSu er lokalisert. 

Mens Erna Solberg, Lars Haltbrekken og Ola Borten Moe debatterte utfordringer i Europas miljø- og klimapolitikk under arrangementet Framtidsfredag i Steinkjer, signerte konsernsjef Frode Arntsen i SalMar og styreleder Lars Petter Bartnes i Beitstadfjord SiSu den historiske avtalen med Malm Biogass. Avtalen legger grunnlag for at et framtidsrettet biogassanlegg bygges ut like ved SalMar Settefisks anlegg i Malm industripark, og betyr at slam fra 40 millioner settefisk og husdyrgjødsel fra nær 50 gårder blir grønn energi. 

For SalMar er avtalen et synlig bevis på hva blå og grønn sektor kan oppnå når man satser sammen.

Illustrasjon av Malm Biogass.

– Avtalen er bærekraftig distriktsutbygging på sitt beste. Private bedrifter og selveiende bønder går sammen om å bygge en industri som bringer oss nærmere våre klimamål. Det gir innovasjon, arbeidsplasser i distriktene og verdiskapende produkter. Gjennom det sirkulære samarbeidet vil slam fra våre settefiskanlegg nå bidra til å tilgjengeliggjøre mer grønn energi. Det er bra for alle, sier konsernsjef Frode Arntsen i SalMar i en pressemelding.

Avtalen mellom Malm Biogass, Beitstadfjord SiSu og SalMar Settefisk er et resultat av to år med samarbeid og planlegging. Både NHO-sjef Ole Erik Almlid, styreleder Marit Haugan i TINE og bærekraftdirektør Cecilie Hultman i Nortura overvar og applauderte dagens historiske signering.

– Det er fantastisk å jobbe sammen med to så fremoverlente og miljøbevisste aktører. Både SalMar og Beitstadfjord SiSu ser muligheter i et blågrønt samarbeid. Sammen med oss kan de redusere klimagassutslipp og legge til rette for sirkulær og bedre utnyttelse av ressursene sine. Slammet fra settefiskproduksjonen vil gå til biogjødsel for matproduksjon i det lokale landbruket, sier Håkon Nokhart, daglig leder i Malm Biogass.

Malm Biogass vil i tillegg til biogjødsel også omdanne fiskeslam og husdyrgjødsel om til flytende biometan og grønt CO2. Grønt CO2 benyttes blant annet til konservering av mat, mens flytende biometan er et miljøvennlig drivstoff for tungtransport og skipsfart. EU har som mål å tidoble bruken av biometan fram mot 2030. Den grønne sirkulære industrisymbiosen som etableres ved Malm industripark innerst i Trondheimsfjorden er en del av løsningen som politikerne diskuterer over hele Europa. 

SalMar Tjuin. Foto: Silje Kolås