Økt vaksinering hittil i år

Nyheter
709

Hele 96,1 millioner laks er vaksinert med multivaksine hittil i år. Det er rundt ni millioner flere enn i samme periode i 2018,

– Mønsteret i vaksineringen er noe annerledes i år sammenlignet med i fjor. Annenhver måned har vist høyere vaksinering i 2019 enn i 2018, med januar og mars som de to månedene i år med mest vaksinering, forteller markedsdirektør Hilde Mosand i MSD Animal Health.

– Dette skyldes trolig RAS-teknologien som stadig utvikles og øker i omfang.

I årets fem første måneder ble det til sammen altså solgt rekordhøye 96 millioner doser. Til sammenligning ble det i tilsvarende periode omsatt 73 millioner doser i 2017 og 59 millioner doser i 2016.

Svak nedgang i mai
For mai isolert ble det omsatt 25,5 millioner doser flerkomponentvaksine, mot 27,4 millioner i mai 2018 og 21,2 millioner i 2017, viser statistikk fra Farmastat.

– Til tross for en liten nedgang i mai er trenden i tallmaterialet fra Farmastat likevel helt klar: Det vaksineres mer laks nå enn tidligere år, sier Hilde Mosand.

Hun viser til løpende statistikk som viser vaksineringen over en lengre periode.

– De seneste 12 månedene er hele 361 millioner laks vaksinert med flerkomponentvaksine, det er over 20 millioner flere enn i foregående tolvmånedersperiode.

Andre vaksinekomponenter kommer i tillegg
Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk) leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til sluttbruker. Denne baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fire standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår, samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA-komponent og vaksiner mot andre sykdommer, som for eksempel Yersiniose, kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Noe mer PD-vaksinering i 2019
Vaksinering mot PD kan gis gjennom flerkomponentvaksine eller som en separat vaksine.

I mai ble det solgt 7,9 millioner doser PD-vaksine, mot 8,7 millioner doser i mai 2018. Hittil i år er det omsatt 24,6 millioner doser, mot 22,5 millioner i de fem første månedene i 2018.

– PD-vaksineringen er på omtrent samme nivå som før, men med noe tidsforskyvning mellom månedene fra år til år. Løpende statistikk for de siste 12 månedene viser 131,1 millioner solgte doser, mot 130,6 millioner doser solgt i foregående tolvmånedersperiode, forklarer Hilde Mosand.