Nytt teknologikonsept gir Atlantic Sapphire Danmark 100 prosent sterilt sjøvann

Nyheter
1310

Lakseoppdrett på land krever kontinuerlig tilførsel av sjøvann, som må være helt rent for å unngå sykdom og dødelighet blant fisken. Et nyutviklet teknologikonsept med finfiltrering og UV-lys utfører oppgaven så effektivt at i fremtiden vil sjøvann kunne avløse ferskvann i flere deler av næringsmiddelindustrien.

– Vi har testet anlegget i pilotskala i seks måneder, og resultatene er svært positive.   Vannet blir så rent at selv ikke svært følsomme sensorer kan oppdage bakterier eller urenheter i vannet. Det sier Christian Holst Fischer, forretningssjef ved danske Teknologisk Institut, i en pressemelding.

Fokus på energi, miljø og sikkerhet
Målet med konseptet er å gjøre vannbehandlingen mer energieffektiv, miljøvennlig og sikker. Dette oppnås blant annet ved å koagulere sjøvannet med jern allerede før vannet filtreres. Ved å tilsette jern i vannet, blir urenheter i sjøvannet samlet i større klumper. Dette betyr at membranene som filtrerer vannet ikke blir tilskitnet i samme grad fordi de større partiklene ikke setter seg så dypt i membranene.

– Ved å skåne membranene og bruke en enkel forbehandling, har vi halvert mengden kjemi som normalt brukes for å rense membranene. Samtidig betyr renere membraner at pumpene som suger inn sjøvann ikke bruker på langt nær så mye energi. Av denne grunn alene har vi redusert energiforbruket med 20 prosent, sier teknisk sjef Tore Svendsen i Aquarden Technologies, som er selskapet bak det nye konseptet.

Som en del av prosjektet undersøkes det også om den harde kjemien (såkalt CIP-kjemi), som tradisjonelt brukes til å rense membranene, kan erstattes av ozon og klor. Fordelen med ozon og klor er at de kan bli produsert på stedet og slippes ut uten å skade vannmiljøet.

Sikkerheten overvåkes av sensorer
Vannkvaliteten er avgjørende for fiskehelsen, og selv små mengder urenheter, bakterier og koagulasjon kan føre til fiskedød. Derfor overvåkes vannkvaliteten kontinuerlig med sensorer. Pilotanlegget, som er satt opp hos lakseprodusenten Atlantic Sapphire i Hvide Sande, steriliserer imidlertid sjøvannet så effektivt at sensorene ikke kan registrere noe i det hele tatt.

– Det behandlede sjøvannet bør ikke inneholde bakterier, og de testede in-line sensorene har heller ikke vært i stand til å oppdage en eneste bakterie i det rensede vannet. Vi bruker også sensorer til å overvåke innholdet av jern i vannet slik at vi kontinuerlig kan justere mengden av koagulasjonsmiddel. Samtidig bruker vi membrananleggets data intelligent for kontinuerlig kontroll av vannbehandlingen. Det betyr mye for oppetiden på anlegget, forklarer Tore Svendsen fra Aquarden.

Energioptimalisering av UV-lamper
Mens anleggets membraner filtrerer partikler og bakterier, blir virus uskadeliggjort av UV-lamper som også krever energi. Teknologisk Institut tester derfor sammen med UltraAqua en ny metode for å optimalisere energiforbruket.

– I eksperimentelle oppsett i laboratoriet, og i pilotskala, bruker vi ufarlige bakteriofager som surrogat for vanlige patogene virus. Dette gjør at vi kan optimalisere mengden av UV-belysning som vann er utsatt for, og  vil derfor kunne bidra til å redusere energiforbruket ytterligere.

Stort potensial i flere bransjer
Markedspotensialet for den nye renseteknologien forventes å være stort. Dette fordi den også vil kunne anvendes i andre bransjer hvor man bruker ferskvann i dag:

– Næringsmiddelindustrien er kjent for sitt svært høye forbruk av ferskvann. Jeg kan tenke meg at mange selskaper vil være interessert i å bruke sterilt sjøvann i stedet. For eksempel som slakterivann og til transport av fisk. Det vil også kunne brukes for saltlager, som i dag lages av ferskvann tilsatt salt. Mulighetene er mange, og vi bør dra nytte av dem i en situasjon der ferskvann blir en stadig knappere ressurs, sier Christian Holst Fischer.

Teknologien kan også brukes til å rense overflatevann fra innsjøer og bekker, som med det nye konseptet kan produsere helt rent drikkevann. Dette kan i gitte tilfeller åpne opp for betydelige eksportmuligheter.

Aquarden forventer at den nye løsningen vil bli introdusert på markedet i løpet av 2021.

Prosjektet Safe InWater støttes av den danske Miljøstyrelsen og gjennomføres i samarbeid mellom Aquarden Technologies (prosjektleder), Teknologisk Institut, UltraAqua, Danish Clean Water, C.K. Environment og Atlantic Sapphire Denmark.