NRS/Aker og Marine Harvest-smultring kan få utviklingskonsesjoner

Nyheter
442

Fiskeridirektoratet har i dag sendt brev med avklaringer knyttet til fem søknader om utviklingstillatelser.

Norway Royal Salmon (NRS) og Aker har fått orientering om at det omsøkte konseptet faller innenfor formålet med utviklingstillatelser.

Nedsenkbar merd
Det er imidlertid ikke et bindende tilsagn.

«NRS/Aker har søkt om 15 utviklingstillatelser og skal i følge søknaden bygge og ta i bruk fire nedsenkbare offshore-merder. Ut ifra de opplysningene som på nåværende tidspunkt foreligger er direktoratet i tvil om det vil være formålstjenlig å innvilge det omsøkte antallet tillatelser. Vi ber om at søker fremlegger en prosjektbeskrivelse som tar høyde for bygging av én nedsenkbar offshore-merd», heter det i svarbrevet fra Fiskeridirektoratet.

Smultring
Marine Harvest Norway har fått orientering om at konseptet «Marine Donut» faller innenfor formålet med utviklingstillatelser, men har også mottatt vedtak om avslag på søknad om konseptet «Beck-cage».

«Det er søkt om åtte tillatelser. Fiskeridirektoratet ber om en detaljert redegjørelse for biomassebehovet», skriver direktoratet i sitt svarbrev om Marine Harvests «Marine Donut».

Fredag kveld ble det også kjent at Eide Fjordbruk, Norsk Marin Fisk og Stjernefarm SUS har fått avslag på sine søknader om utviklingstillatelser.