Norwell-gründer gjorde aksjeklipp til 48,7 millioner kroner

Nyheter
0

Børsfest i kriseår.

Kjell Einar Haugen var blant gründerne da eksportfirmaet Norwell ble etablert i 1996. Lakseselgeren var også en periode en av to ledere i selskapet. Selv om han for lengst har brutt ut og startet for seg selv, er han fortsatt den nest største eier i florøselskapet, med 12,3 prosent av aksjene.

Dette sørget for et utbytte, på 1,2 millioner kroner, fra sin gamle arbeidsgiver i 2020.

Nå driver Haugen eksportfirmaet Kjellsea, også lokalisert i Florø, hvis operative virksomhet har fått merke de negative effektene av pandemien.

Utfordrende
«Covid-19-utbruddet har medført endring i etterspørsel og priser på laks. Hoteller, restauranter og catering, som står for cirka 40 prosent av konsum av laks, er stengt ned i store deler av verden. Omsetning av laks til hjem-markedet har derimot hatt en meget positiv utvikling. Tilgang til flyfrakt er betydelig redusert, noe som har medført at prisene på frakt har eskalert. Totalt sett er dagens situasjon negativ for laksemarkedet, og prisen har falt med cirka 25-30 prosent siden utbruddet av Covid-19», skriver han i årsberetningen.

«Tilgang på råvarer kan bli utfordrende i 2021 som følge av en forventet stagnasjon i den norske produksjonen av oppdrettsfisk. Samtidig virker det som at marked og prisutvikling vil være i fortsatt vekst. Disse faktorene vil gi utfordringer for Kjellsea AS med tanke på å opprettholde omsetningsvolum og inntjening innenfor tilfredsstillende risiko.»

Haugen har justert seilene etter værforholdene, og redusert eksportaktiviteten.

«Vi tar risiko på varehandel ned til et minimum og vurderer den finansielle situasjonen som tilfredsstillende.»

Aksjespekulasjon
Samtidig som Kjellsea har redusert sin innsats innen kjøp og salg av laks, har selskapet satset desto mer på kjøp og salg av aksjer. Mens driftsresultatet endte på -6,7 millioner kroner, kunne Kjellsea bokføre netto finansposter på 53,3 millioner kroner.

Den største posten her er «annen finansinntekt», på 45,6 millioner kroner.

«Annen finansinntekt består av gevinst ved salg av markedsbaserte aksjer pålydende kr. 44.099.224. I posten inngår også verdiendring i markedsbaserte aksjer til virkelig verdi», står det i notene i årsrapporten.

Her fremgår det også at det er særlig en eierpost i hydrogenselskapet Nel som bidrar. Denne er bokført med en anskaffelseskost på 16,9 millioner kroner og har en balanseført verdi på 43,4 millioner kroner. Kjellsea hadde ved årsskiftet også eierposisjoner i vekstaksjene Vaccibody, Quantafuel, Freyr, Cadeler og BerGenBio.

Eneeier
Totalt sett endte Kjellsea opp med et nettoresultat på 48,7 millioner kroner i rekordåret.

Kjell Einar Haugen er eneeier i Kjellsea. Han har ikke tatt utbytte fra selskapet de siste åtte årene. Den bokførte egenkapitalen i Kjellsea var ved årsskiftet 72,9 millioner kroner.

iLaks har prøvd, men ikke lyktes i å få en kommentar fra Kjell Einar Haugen.

Kjellsea 2020 2019 Endring
Omsetning 61,1 83,2 -26,6 %
EBIT -6,7 2,7 -348,1 %
Resultat før skatt 46,6 16,2 187,7 %
Driftsmargin -11,0 % 3,2 %
Alle tall i millioner kroner