Norsk settefisk – suksessoppskrift for fremtiden?

Helt siden settefiskboomen på slutten av 80-tallet, har settefiskproduksjonen redusert vannforbruket. Mer og mer smolt produserer under med stadig mere intensive metoder. Settefiskanleggene har gått fra å produsere 2-åringer til 1-åringer og nå 700 grams 0-åringer som settes ut på svarteste vinteren. Dødelighet blitt et stort problem for laksenæringen, både i landfasen og i sjø. Har produksjonen blitt for intens? Er laksens biologi presset for hardt? Er dette årsaken til de økende produksjonskostnadene? Kan lønnsomheten i næringen økes om en tar ned smoltproduksjonshastigheten i noe? Det skal TEKSET 2022 handle om.

20 år er gått siden de første settefiskprodusentene begynte å ta i bruk resirkulerende akvakultursystemer (RAS-anlegg) til det nå bygges gigantiske smoltfabrikker som skal produsere opp mot 5 000 tonn settefisk. Etter 2006 skjøt utviklingen fart og norsk settefiskproduksjon la om til RAS med noen få unntak. Det er fortsatt oppdrettere som insisterer på å produsere smolt på gammelmåten med gode resultater. Hvilken produksjonsform gir den beste settefisken?

Det finnes lite offentlige data om settefiskproduksjonen i Norge, men hos Fiskeridirektoratet finnes de harde dødelighetsfakta. Siden 2010 har det dødd over 1,4 milliarder laks i settefiskanlegg. Dette er individer som oppdretter har ansvaret for uansett om den er 1 gram eller 1 kilo. Det er på tide å spørre seg om settefisknæringen er på rett vei? Er den bærekraftig, både etisk, moralsk, sosial og økonomisk med slike tall?

Dersom bilder av laks med store sår svømmende rundt i merdene vært vist på TV i de store markedene i verden, hva hadde skjedd med markedsprisen på laks? Kanskje bedre dyrevelferd er god økonomi? Blant eierne, styremedlemmene og direktørene i oppdrettsselskapene bør det nå diskuteres om de riktige faktorene er med i Excel-arkene. Det kan se ut som klassisk biologi er blitt prioritert ned. Eller det nasjonens rammebetingelser som tvinger lakseproduksjonen inn i denne intense produksjonsformen? Er jaget etter maksimal MTB-utnyttelse dyrevelferdens fiende?

TEKSET 2022 vil handle om status for norsk smoltproduksjon, der de siste forskningsresultater innefor settefiskproduksjon presenteres av de fremste oppdrettere, forskerne og forvaltere. Det vil bli fokusert på nye teknologiske og biologiske løsninger for lakseproduksjon på land og i lukkede anlegg i sjø. Det vil bli sett på hele verdikjeden fra stamfisk, epigenetikk, egg og off-seson produksjon til startfôring, påvekst, smoltifisering og overføring til sjøfasen. Er vannkvaliteten god nok i lukkede oppdrettsystemer? Er temperaturen for høy under produksjonen, med uheldige biologiske resultater? Videre vil temaer som utnyttelse av fiskegjødsel som slam og nitrogen bli belyst, både dokumentasjon av rensekrav og utnyttelse av næringsstoffene fra oppdrett til ny bioproduksjon. I tillegg vil vi sette søkelys på om fiskevelferden blir bedre med lukka anlegg i sjø. Det vil som vanlig bli noe for enhver settefiskoppdretters smak.