Nordic Mining: – Den sikre løsningen for oss var å lande på sjødeponi

Nyheter
0

Nordic Mining er godt i gang med forberedelsene til oppstart av gruvedriften ved Førdefjorden i 2024. Det er knyttet stor spenning til hvordan oppdrettsnæringen vil bli påvirket.

Det børsnoterte gruveselskapet har allerede vært til stede på Engebø i et år. Selskapet har sikret seg bergrettigheter til Engebøfjellet ved Førdefjorden, og skal utvinne og levere industrimetallene rutil og granat. Rutil brukes som råstoff til fremstilling av metaller og pigmenter, mens granat kan benyttes industriell vannjet-skjæring. Ifølge selskapet blir Nordic Mining den første produsenten av høykvalitets granat i Europa.

Ledelsen i Nordic Mining møtte en tettpakket konferansesal med over 230 deltakere i Førde 24. mai.

Bekymret oppdrettsnæring
Avfall fra gruvedriften skal legges i et deponi på bunnen av Førdefjorden. Løsningen med fjorddeponi har skapt stort engasjement, ikke minst i oppdrettsbransjen.

– Hvis markedet får fokus på at vi forurenser fjordene, vil det gi uheldige konsekvenser for eksport av fisk. Alle oppfatter norske fjorder som reine, har fiskeeksportør Per Vidar Ottesen i florøselskapet Norwell tidligere uttalt til iLaks.

Marø Havbruk sin daglige leder Elin Tveit Sveen har også gitt uttrykk for sterk bekymring:

– Vi har 30 arbeidsplasser, omsatte for 400 millioner i fjor og ganske mange arbeidsplasser knyttet opp mot næringen både i vår kommune og i nabokommunene. Det som har mangler i alle konsekvensutgreiinger er å se på konsekvensene for sjømatnæringen i Førdefjorden, sa Sveen i 2015 da debatten var på sitt heteste.

Marø Havbruk har sin aktivitet rundt Svanøy ved utløpet av Førdefjorden.

Driftsdirektør Kenneth Nakken Angedal, administrerende direktør Ivar S. Fossum og styreleder Kjell Roland, Nordic Mining. Foto: Kjartan Aa Berge

Lange prosesser
Arbeidet på Engebøfjellet og ved Førdefjorden er godt i gang. Kaianlegg og bygningsmasse ved fjorden er under oppføring, transportveier i fjellet er ferdigstilt og tunnelsjakten fra toppen av fjellet blir for tiden klargjort.

– Neste år vil selskapet åpne den første gruven i Norge på 40 år. Prosessen dit har tatt 16 år,  det er alt for lang tid, slo styreleder Kjell Roland fast.

Bergverksdrift innebærer et betydelig og irreversibelt inngrep i naturen, noe som betyr at det er mange samfunnsmessige hensyn som må balanseres. Dette er tidkrevende prosesser.

Leting etter, og drift på mineraler og metaller reguleres av mineralloven, mens rettighetene til arealet må håndteres etter plan- og bygningsloven. I tillegg må det blant annet innhentes tillatelser fra forurensningsloven, vannressursloven og naturmangfoldsloven.

– Det er et strengt regelverk for mineralindustri i Norge, understreket førsteamanuensis Kurt Aasly ved NTNU.

Ansvarlig mineralutvinning
– Etter de opprinnelige definisjonene kan det ikke hevdes at mineralutvinning er bærekraftig. Men mineralutvinning kan bidra til mer bærekraftige samfunn, fortsatte han.

Forskeren mente derfor at det gav mer mening å bruke begrepet «ansvarlig mineralutvinning»:

– Utvinning av mineraler skal skje på en måte som tar mest mulig hensyn til miljø og omgivelser, mennesker og samfunn og aksept for økonomisk profitt.

Kurt Aasly var av den oppfatningen at Norge er i en særegen posisjon til å utvinne mineraler:

– Ressurspotensialet, kombinert med strengt lovverk, grønn energi og høy kompetanse taler for det, konkluderte han.

Kurt Aasly, NTNU. Foto: Kjartan Aa Berge

Klimanøytral drift
Selskapets representanter la heller ikke skjul på at de ønsker å etablere en konstruktiv og fremtidsrettet dialog med lokalsamfunnet.

– Nordic Mining skal levere verdens mest klimavennlige titanråstoff, sa driftsdirektør Kenneth Nakken Angedal offensivt.

Nakken Angedal medgav at gruveselskapet ikke er kommet helt i mål med klimanøytral drift ennå, men var tydelig på at de jobbet systematisk og målrettet for å lykkes med det:

– Vi jobber med å ansvarliggjøre oss selv innenfor miljø, og ønsker å være en del av et lokalsamfunn. Vi skal være best på miljøovervåking, sa han.

Driftsdirektøren forklarte at det er mye problemer med landdeponi, i forhold til landbruk, internasjonalt.

– I Norge, med høye fjell og dype fjorder, blir landdeponi enda mer usikkert. Den sikre løsningen for oss var å lande på sjødeponi, sa han.

Folkets røst
Avslutningsvis inviterte Nordic Mining publikum til en live respons på ulike predefinerte tema.

Det viste seg at det viktigste for forsamlingen var nye arbeidsplasser, økt lokal verdiskaping og ivaretaking av natur og miljø.

De oppmøtte fikk noen svar.

Det skulle blant annet etableres en mineralinkubator i Sunnfjord, med en levetid på ti år og en årlig tilførsel på seks millioner kroner. Inkubatoren var et samarbeidsprosjekt mellom Sunnfjord og Askvoll kommuner, Vestland fylkeskommune, Nordic Mining og Sunnfjord Utvikling.

Publikum fikk også vite at Nordic Mining per i dag har 12 ansatte i Engebøprosjektet, og at de for tiden jobbet med å forberede oppstarten i 2024. Ved oppstart vil selskapet ha 75 egne ansatte inne på anlegget, i tillegg til 30 ansatte fra underleverandører.

Kenneth Nakken Angedal, Nordic Mining og Silje Guddal, PwC. Foto: Kjartan Aa Berge