– Nærings- og fiskeridepartementet må få ansvaret for villaksen

Meninger
0

Det er på tide med et politisk og forvaltningsmessig regimeskifte for de ville lakse- og sjøørretbestandene sin skyld.

Villaksen vil trolig bli rødlistet, meldte NRK, og viser til at elveeiere og elvefiskere krever lukkede anlegg. Hensynet til elveeierne og elvefiskerne er trolig altfor fremtredende i forvaltningen av villaksen. 

Erfaringene med at anadrom laksefisk, laks, sjøørret og sjørøye, politisk forvaltes av Klima og Miljøverndepartementet er ikke nødvendigvis det beste for de ville fiskeartene. Forvaltning av laks skal i dag ivareta laksen som art, samtidig som det er et mål å ha et høstbart overskudd for mennesker. Kan det være at fokuset på det høstbare overskuddet i elvene har overskygget hensynet til laksen som art? Hva med alle de andre påvirkningene? I dag er det hovedsakelig oppdrettsnæringens påvirkning på de ville laksefiskene som blir overvåket. Selv i et år med lite nedbør og knusktørre elvebredder!

Norge er i verdenstoppen når det gjelder forvaltning av de rent marine fiskeartene. Det er på tide at denne typen forvaltningsregime også benyttes på de anadrome fiskeartene – de som er avhengige av både ferskvann og sjøvann. Vi vet for lite om laksens vilkår i havet. Hvordan bestandene påvirkes av variasjon i næringsforholdene og predatorer i sjøen. Gjennom årenes løp har fokuset vært rettet i størst grad mot elvene. Og mye av fangstene av anadrom laksefisk i havet er ikke rapporteringspliktig. Vi har liten kunnskap om hva denne påvirkningen betyr. I dag er det kun sjølaksefiske med kilenot som rapporteres.

Sett utenfra har fokuset i for stor grad har vært for dominert av grunneierne til lakseelver og sportsfiskeinteresser. Det er på tide å sette fisken i fokus. Det vil jo til slutt kunne skape det høstbare overskuddet. En vinn-vinn strategi. Det er merkelig at hensynet til sportsfiskenæringen gjør at det i Norge i dag er lovlig med «Catch and Release» for å tilfredsstille et underholdningsfiske på truede arter. Hva er fiskedødeligheten for denne underholdningen? Er dette i tråd med god dyrevelferd? Vil dette være lov også i fremtiden?

Mangelen på kunnskap om de anadrome laksefiskenes levevilkår i havet, og manglende kunnskap om omfanget av et stedvis fritt sportsfiske i sjøen, utgjør en trussel for disse artene. Det er ikke bra for laksen og ørreten med et sportsfiskedominert forvaltningsregime. Da silden forsvant på 50-60 tallet ble fisket stoppet over natten.  Forvaltningen tok ikke hensyn til fiskernes rett eller lyst til å fiske.

Villaksen forvaltes ut fra en gjenoppbygging av bestandene, noe stengingen av fiske i 800 av 1.400 elver, blant andre Tana-vassdraget og Lærdalselva, er bevis på. Men det er jo ikke slik at fisken har fast gyteadresse i elvene selv om den kommer igjen år etter år i samme elv. All fiske burde vært stengt dersom arten er truet.