– Myndighetene bør opprette ordning for «trafikklysnøytrale tillatelser»

Nyheter
1594

Bedriftsnettverket FLO SJØ, Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri foreslår for Nærings- og fiskeridepartementet å opprette ordning for trafikklysnøytrale kommersielle tillatelser for produksjon av laks.

– Handling må følge ord, sier Bedriftsnettverket FLO SJØ i innspillet som ble sendt over til Nærings- og fiskeridepartementet torsdag. De viser til de politiske ambisjonene om at det skal produseres fem ganger så mye i norsk havbruksnæring i 2050 som i dag.

Innspillet, som er utarbeidet i samarbeid med Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri, sikter til at Norge som havbruksnasjon står i reell fare for å tape terreng mot den stadig økende investeringsviljen i landbasert lakseproduksjon globalt, dersom det ikke legges til rette for ny produksjonsteknologi.

Konkret foreslår grupperingen at det lyses ut inntil 250 nye tillatelser, over en fireårsperiode, der det stilles strenge miljøkrav, som ekstra rømmingssikring, oppsamling av organisk materiale og null lakselus. I tillegg skal det dokumenteres at valgte teknologier tilfredsstiller krav til god dyrevelferd. Vederlaget for tillatelser med så strenge krav bør settes under ti millioner kroner pr tillatelse, heter det i innspillet.

– Vi støtter sterkt opp rundt utviklingen av ny, miljøvennlig havbruksteknologi, sier ffagsjef Stål Heggelund i Norsk Industri. – Pandemien og oljeprisfallet som nå lammer mye av industrien i Norge er alvorlig. Da er det viktig for våre medlemmer at rammebetingelsene for industriutvikling gjøres progressive og forutsigbare, slik dette innspillet legger til rette for. Her kan det realiseres betydelig verdiskaping i norske bedrifter.

– At verdens sterkeste fagmiljø på flytende lukket oppdrettsteknologi har funnet sammen i nettverket FLO SJØ er veldig spennende. Det gir oss mulighet til å spille inn et gjennomarbeidet og omforent forslag som kan styrke satsningen på miljøteknologi på mer kommersielle vilkår, samtidig som en oppnår reell volumvekst i oppdrettsnæringen, sier prosjektleder for FLO SJØ, Steffen Kildal.

Andreas Heskestad er daglig leder i Stiim Aqua Cluster, og snakker med entusiasme om omstillingskompetansen i bedriftene i havbruksklyngen.

– Initiativet til FLO SJØ kom fra bedriftene selv, og vår rolle er å legge til rette for at samarbeidet organiseres fornuftig og har god framdrift. På denne måten kan bedriftene oppnå mer enn de klarer på egen hånd. Gode rammebetingelser for havbruksnæringen er avgjørende om vi skal lykkes med ny bærekraftig vekst, og vi håper og tror at dette innspillet blir godt mottatt av fiskeripolitisk ledelse.

En vesentlig del av bakgrunnen for innspillet er at alle anlegg – uavhengig av teknologi – i dag omfattes av det samme regelverket for produksjon i sjø.

– Oppdrettere som ønsker å ta i bruk mer kapitalintensiv alternativ oppdrettsteknologi, vil vanskelig kunne oppnå samme lønnsomhet i produksjonen om staten ikke differensierer konsesjonsvederlagene ut fra den målte påvirkningen på trafikklyssystemet, sier Kildal til slutt.