Mulig praktisk rapportering for fastsetting av normpriser

Skattegrunnlaget for 25% grunnrenteskatt skal starte med normpriser spot for hele oppdretters produksjon, og så justeres for resultateffekt av fastpriskontrakter. Men kun en andel av laksen selges til spotpriser, og de prisene skal likevel avgjøre hele skattegrunnlaget! Noen oppdrettere har valgt å inngå Nasdaq indekserte prisavtaler. De har akseptert at hele inntekten blir avgjort av hva Nasdaq prisen blir. Det er kun standard sløyd laks solgt i spotmarkedet som rapporteres i Nasdaq-prisen, og det utgjør knappe 30% av eksportvolumet til Europa. Men Nasdaq brukes likevel som referanse i mange kontrakter. Nå skal hele skattegrunnlaget for alle oppdrettere avgjøres av en fastsatt spot normpris for alle kvaliteter og størrelser. Normprisen vil altså bli utregnet basert på kun deler av slaktevolumet, den andel oppdretterne selger som sløyd laks i spotmarkedet. Hvordan kan den praktiske løsning bli, og vil det bli bedre eller dårligere for oppdretterne enn bruk av bokført inntekt? Bør små oppdrettere bli skattlagt basert på bokført inntekt eller normpriser?

Mindre oppdrettere selger spotfisken til en eksportør levert pakkeri. Prisen er avtalt for noen størrelser, for eksempel SUP og PROD-fisk og påslag/fratrekk er avtalt for noen kvaliteter. For eksempel samme pris for SUP7+ kg fisk, minus 2-3 kroner/kg for ORD-fisk er eksempler på standarder som ikke trengs å avtales på ny hver uke. Noen oppdrettere har eksportlisens og selger laksen til kunder i hele verden til en blanding av spotpriser og ulike kontraktsformer. Og noen oppdrettere er et konsern med bearbeiding i Norge eller utlandet, og inngår kompliserte avtaler på ferdige produkter til spotpriser eller til fastpriser. Hvordan lage normpriser av så ulike salg?

Les også: Vil noen oppdrettere betale for mye grunnrenteskatt? 

NOS- og Nasdaq-prisen og hvor mye skal rapporteres?

Næringen har lang erfaring med referansepriser.

 • FHL/NOS-prisen. Fra 1995 til 2013 rapporterte eksportører kjøpspriser. Altså hva eksportør betalte til oppdretter for SUP-fisk levert pakkeri. Så var det standard fraktpåslag, for eksempel 0,50 kroner/kg for transport fra pakkeri i sør og 1,10 og 1,30 kroner fra pakkeri lengre nord til Oslo. Derved hadde næringen en kjøpspris Oslo for SUP-fisk.
 • Nasdaq-prisen. Fra 2013 rapporterer eksportører og integrerte selskap salgspriser levert kunde i Europa. Så brukes standardsatser (frakt, toll etc) for å regne tilbake til en salgspris Oslo for SUP fisk. Se for all info om Nasdaq-prisen; hvem som rapporterer, hvordan utregnes og hvor stor andel av eksportvolumet er med i Nasdaq-prisen.

Men eksportørene er ikke berørt av grunnrenteskatten og skal ikke rapportere noe. Kun oppdretterne skal rapportere, og det skal være normpriser for alle kvaliteter, ikke bare SUP-fisk. Hva skal rapporteres og hvordan kan den helt praktiske løsning bli?

Hvor mye av salget skal rapporteres til Normprisrådet?

Skattlegging av oppdrettere er basert på to trinn.

 • Trinn 1: Først verdsettes 100% av produksjonen basert på spotpriser.
 • Trinn 2: Så justeres skattegrunnlaget opp eller ned avhengig av om kontraktsprisene er høyere eller lavere enn spotprisene.

Myndighetene er klare på at det er kun salg til «uavhengig kjøper» som skal brukes i normprisberegning. Ikke interne fakturaer. For å beregne norm spotpriser er det kun spotsalg til «uavhengig kjøper» som rapporteres. Samme logikk som i dag brukes i Nasdaq-prisen. I dag er følgende unntatt i Nasdaq pris-rapporteringen:

 • Alt internsalg til egen bearbeiding i inn- eller utland
 • Alt salg utenfor Europa fordi det er så komplisert med høye og variable flyfrakter
 • Alt fastprissalg, og alt som ikke er standard sløyd laks. All bearbeiding, frys etc

Kun standard SUP-fisk rapporteres til Nasdaq. ASC, ORD, PROD, Organisk etc er ikke med i Nasdaq-prisen. Men normpriser skal nå settes for alle kvaliteter.

Noen mindre oppdrettere selger 100% av sitt slakt i spotmarkedet og vil rapportere 100% til Normprisrådet. For større integrerte er det kun litt av produksjonen som selges i spot som sløyd laks, og som skal rapporteres og derved bli med i normprisberegningen for Trinn 1 i skattleggingen. Noen integrerte har stor kapasitet i egen filetproduksjon, og vil rapportere null salg til ekstern kunde av PROD-fisk. Men deres PROD-fisk volum i kg skal likevel skattlegges basert på en normpris for PROD-fisk. Den prisen skal de få tilbake fra Normprisrådet.

En normprisrapportering vil alltid være en avveining mellom presisjon og enkelthet.  Ønsker oppdretterne for eksempel:

 • å inkludere flyfrakt i spotrapportering til Normprisråd?
 • å bruke standard frakter pr land, og ikke detaljerte mottatte transportfakturaer pr kunde?

Eller ønskes den enkle, men mindre presise løsning som i dag brukes for utregning av Nasdaq-prisen? Grunnlaget for normprisene som oppdretterne skal skattlegges av blir uansett fastsatt kun på en mindre del av oppdretters produksjon. Viktig å vurdere i høringssvarene: Mest mulig presist skattegrunnlag eller enklest mulig rapportering?

To ulike målepunkt for spotsalg, men en felles Normpris?

Mindre oppdrettere rapporterer spotsalg levert pakkerikant:

 • Salg til «uavhengig kjøper», en eksportør, skjer levert pakkeri
 • Samme prinsipp som NOS-prisen (tidligere kalt FHL/NSL prisen) kan brukes. Altså salgspris spot for ulike kvaliteter og størrelser, eksportør henter fisken på pakkeri.  Standard fraktsatser fastsettes for hvert pakkeri eller område med pakkerier med samme frakt for å få en Oslo pris. Eksempel: SUP3-4 pris:
  • 88,00 kroner/kg salgspris Kari Oppdretter i Troms + frakt 3,50 kroner = 91,50 kroner NOS-pris Oslo
  • 90,50 kroner/kg salgspris Anne Oppdretter på Møre + frakt 1,50 kroner = 92,00 NOS-pris Oslo
 • Volumveid gjennomsnitt regnes ut. For eksempel totalt 5.000 tonn solgt til 91,75 kroner NOS-pris Oslo

Integrerte, i praksis større, oppdrettere rapporterer spotsalg levert kunde:

Salg til «uavhengig kjøper» skjer levert kunden et sted i verden

 • Samme prinsipp som i Nasdaq-prisen. Altså salgspris spot for ulike kvaliteter og størrelser, oppdretter leverer fisken hos kunden. Fraktsatser fastsettes som standardsatser per land i Nasdaq utregning, men kan også gjøres med detaljerte fraktkostnader, toll etc i hver enkelt forsendelse. Eksempel: Utregning av SUP3-4 pris salgspris Oslo:
  • 97,00 kroner/kg salgspris Oppdretter A minus 4,00 kroner i frakt etc = 93,00 kroner Nasdaq-pris Oslo
  • 99,50 kroner/kg salgspris Oppdretter B minus 4,50 kroner i frakt etc = 95,00 kroner Nasdaq-pris Oslo
 • Volumveid gjennomsnitt regnes ut. For eksempel totalt 10.000 tonn solgt til 94,00 kroner Nasdaq-pris Oslo, en salgspris inklusiv margin til eksportør
 • Så må en standard salgsmargin trekkes fra. For eksempel 2%, her 1,88 kroner som gir 92,12 kroner NOS-pris Oslo. Hva som er salgsmargin er vanskelig å dokumentere, og må fastsettes ved skjønn. For eksempel ved å bruke gjennomsnittstall for eksportørmarginer.

Felles normpris for SUP3-4 kjøpspris Oslo
Pris fra oppdrettere som selger levert pakkerikant og oppdrettere som leverer til kunde har nå samme målepunkt, og epler og epler sammenlignes. Volumveid pris regnes ut:

Solgt pakkeri 5.000 tonn til 91,75 kroner + salg fra integrerte 10.000 tonn til 92,12 kroner gir volumveid pris 92,00 kroner/kg kjøpspris Oslo.

Hvordan komme fra 92,00 kr/kg kjøpspris Oslo til merdkanten?

Beregningen kan skje i to trinn:

A.     Pris på pakkerikanten

For integrerte oppdrettere brukes standardsatser:

 • Integrert i Troms: 92,00 kroner minus 3,50 kroner = 88,50 kroner/kg
 • Integrert på Møre: 92,00 kroner minus 1,50 kroner = 90,50 kroner/kg

For oppdrettere som selger på pakkerikant finnes to valg. Eksempel Kari Oppdretter i Troms:

 • Samme prinsipp som integrerte: Pris 88,50 kroner/kg blir skattegrunnlaget
 • Virkelig salgsinntekter fakturert:  Pris 88,00 kroner/kg blir skattegrunnlaget

B.      Pris på merdkanten

Kostnader til pakking, ventemerd og transport fra merd til pakkeri må trekkes fra for å få pris på merdkanten. Her vil et normprissystem med standardsatser bli komplisert. Avstand fra merd til pakkeri og størrelse/effektivitet på pakkeriet er to vesentlige kostnadsdrivere som er vanskelig å ta hensyn til i et normprissystem. Mange oppdrettere kjøper disse tjenester eksternt, altså fra en «uavhengig selger». Derfor finnes der markedspriser å bruke som benchmark for å vurdere internpriser for oppdrettere med egen brønnbåt og pakkeri. Normpriser for disse tjenester er neppe det første et Normprisråd vil prøve seg på?

Hvordan skattlegge små oppdrettere som kun driver i sjøfasen?

I eksempelet over har Kari Oppdretter rapportert sin salgsinntekt 88,00 kroner/kg til Normprisrådet for denne uken. Men hvilken pris skal Kari skattlegges for?

 • Samme prinsipp som integrerte: Pris 88,50 kroner/kg blir skattegrunnlaget
 • Virkelig salgsinntekter fakturert: Pris 88,00 kroner/kg blir skattegrunnlaget

Nøytralitetshensyn tilsier at også Kari Oppdretter skal ha samme skattegrunnlag og behandles likt som den integrerte. Enkelthetshensyn tilsier at Kari Oppdretter bør bruke virkelig inntekt. Kari kan ikke flytte overskudd til et senere ledd i verdikjeden ved internfakturering. Derfor kan Kari slippe merarbeidet med å utarbeide to skatteregnskap og kunne bruke sin bokførte inntekt både til 22% og 25% skatten? Det blir enkelt å kontrollere at Kari har rapportert korrekte tall til Normprisrådet. Sum av månedsrapportene skal jo stemme med bokførte inntekter. Jo mindre oppdretter er, jo færre uker med levering. Det gir større risiko for at normpriser gir feil skattegrunnlag for mindre oppdrettere.

Dette er et viktig spørsmål næringen bør ha mening om og ta med i sine høringssvar.

Normpriser for ORD, PROD, Organisk etc og standardsatser
I dette eksempel er SUP3-4 brukt for utregning. Men hvordan kan normpriser for ulike kvaliteter bli? Og kan normpriser brukes for all laks og ørret? Standardsatser kan forenkle rapportering, men vil det bli bedre eller dårligere for oppdrettere? Mer følger…