MSD Animal Health støtter forslag om PD-buffersone

Nyheter
840

Myndighetene skal komme med ny handlingsplan mot Pancreas Disease. Nedenfor er MSD Animal Health sitt høringssvar og forslag til tiltak.

– Vi mener det er viktig at det er sykdommen PD som må bekjempes, ikke subkliniske infeksjoner med SAV-viruset. MSD Animal Health støtter forslaget om én nasjonal forskrift til bekjempelse av PD. Selv om det finnes ulike sub-typer av SAV, gir virus av alle subtypene samme sykdom, sier Dr. Ingunn Sommerset i MSD Animal Health.

Støtter buffersone og vaksinering
MSD Animal Health er det selskapet som har lengst erfaring med forskning på SAV-viruset som gir Pancreas Disease. MSD Animal Health har utviklet flest vaksiner mot PD, inkludert multivalente vaksiner, og har en omfattende forskning på virus, smitteveier og sykdomsutvikling.

I høringssvaret skriver selskapets fagavdeling at de støtter etablering av en «Buffersone» som en branngate mellom PD-sonen og PD-overvåkningssone i nord, der det pålegges vaksinasjon. De støtter også vaksinering av laksefisk i PD-endemisk sone og at det pålegge vaksinering i en bred overgangssone nord for buffersonen og inn i overvåkningssonen.

Stiller spørsmål ved effekten av «stamping out»
– På generelt grunnlag stiller MSD Animal Health spørsmål ved hensiktsmessigheten av en rutinemessig «stamping out» som tiltak ved enhver SAV påvisning i enkeltfisk, sier Sommerset.

Formålet med «stamping out» er å redusere faren for videre horisontal spredning av virus fra et smittet anlegg.

– Det er et formål som for SAV  i liten grad kan ivaretas gjennom «stamping out», da utskillelsen av SAV er størst før eventuell sykdom manifesteres. I ulike smittemodeller er det vist at utskillelse av ineffektivt SAV til vannmassene skjer via avføring og slim. Denne utskillelsen («shedding») er størst i en tidlig fase av infeksjonen og sammenfaller med den viremiske perioden som er før en infeksjon eventuelt resulterer i PD-spesifikke vevskader i pankreas, hjerte- og skjelettmuskulatur, sier Sommerset.

En beslutning om «stamping out» derfor bør baseres på generell fiskehelse status, risiko for spredning til tilstøtende anlegg og vaksinestatus.