MSD Animal Health: Fakta om vaksinebivirkninger hos laks

Med over 170 millioner laks vaksinert med MSD Animal Health’s vaksine Aquavac PD7, har man nå god oversikt over bivirkningsprofilen.

I denne kommentaren svarer Hogne Bleie og MSD Animal Health på pressemeldingen til Salmon Group om sammenheng mellom vaksine og ryggradsdeformasjon hos laks.

I en melding tirsdag kan en få inntrykk av en entydig sammenheng mellom vår Aquavac PD7-vaksine og ryggdeformasjoner hos laks.

Dette mener MSD er upresist og unyansert, blant annet fordi undersøkelsen det refereres til manglet tilstrekkelig datagrunnlag for å avdekke faktorer som trolig er avgjørende for utfallet som beskrives.

Saken
Høsten 2016 fikk vi innrapportert mistanke om et høyere innslag av ryggdeformiteter enn forventet hos laks på slaktelinjen fra noen av våre vaksinekunder. Noe innslag av ryggdeformiteter er forholdsvis vanlig å se i en fiskegruppe, men meldingene vi fikk ifjor høst tydet på at økningen kunne skyldes noe nytt.

Vi informerte straks fiskehelsepersonell i næringen om forholdet, samt om at vi ikke kunne utelukke at dette var en bivirkning av den nye syv-komponents vaksinen som ble tatt i bruk året før.

Vi startet umiddelbart med omfattende undersøkelser, og avdekket blant annet at en av våre største kunder ikke hadde noen av disse «nye» deformitetene.

De meldte tilfellene var i all hovedsak knyttet til to oppdrettsgrupperinger, som opplevde et varierende antall fisk med deformiteter på enkelte lokaliteter.

Omfanget
En omfattende datainnsamling foretatt av MSD avdekket at rundt 3,4 prosent av den Aquavac PD7-vaksinerte Høst-15 laksen hadde deformiteter i ryggraden.

Legger vi til fisk av Vår-16 generasjonen, så er omfanget redusert til under 2 prosent deformiteter hos all Aquavac PD7-vaksinert laks som er slaktet til nå.

Mens det for Høst-15 generasjonen var flere bekymringsmeldinger, er det for Vår-16G bare én melding om lignende ryggdeformiteter.

Siden flertallet av dem som benytter Aquavac PD7-vaksinen ikke har fått ryggdeformasjoner, jobbet vi ut i fra logikken om at det må være flere faktorer  som utløser disse deformitetene. Deformasjoner hos fisk er et vanskelig fagfelt og erfaringsmessig er årsakene sammensatte.

Tiltak
I situasjoner der legemidler blir mistenkt for å gi bivirkninger, har legemiddelselskapene klare rutiner som ble fulgt i denne saken.

Først ble bivirkningssakene meldt inn til Legemiddelverket. Deretter tok vi direkte kontakt med fiskehelsepersonell tilknyttet de berørte fiskeoppdretterne, for å kartlegge omfang og deres erfaringer.

I tillegg startet vi en rekke prosesser hos fagmiljøer både i Norge og internasjonalt. Vi har nå en hypotese om årsakene, blant annet basert på erfaringene til aktører i næringen som har opplevd tilsvarende ryggdeformasjoner tidligere.

Status
Deformiteter påvirker både fiskevelferd og økonomi, og vi bruker derfor ressurser på å avdekke årsakssammenhenger. Blant annet finansierer MSD en omfattende langtidsstudie på Havforskningsinstituttets stasjon på Matre, der vi følger laksen helt fra vaksinering til slakt.

Fiskehelsepersonell som ønsker ytterligere informasjon kan kontakte oss. Våre erfaringer har også vært presentert i ulike fora tidligere i år.