Mowi risikerer dagsbøter på flere hundre tusen kroner grunnet lakselusproblemer på lokalitet: – Vi har en svært krevende situasjon

Nyheter
1624

Seks av de siste sju ukene har Mowis lokalitet Rønstad i Volda kommune vært over maksgrensen for lakselus. Mowi har gjennomført gjentatte avlusinger uten komme under grensen, og nå truer Mattilsynet med dagsbøter, hvis ikke oppdretteren får kontroll på situasjonen. 

Det viser dokumenter som iLaks har fått innsyn i.

Myndighetene har som kjent satt en grense på 0,5 voksne hunnlus i gjennomsnitt per fisk i oppdrettsanlegg. I ukene 31 til 37 har Mowis lokalitet Rønstad seks ganger vært over denne grensen. Også Mowis lokaliteter Voldnes og Sandvika, som ligger i nærområdet, har hatt store luseutfordringer.

Mattilsynet mener lusepresset er og har vært så stort hittil i sommer, at de har sett det nødvendig å fatte varslet pålegg for å sikre at mengden lakselus på Rønstad ikke overstiger grensen. Om nødvendig krever Mattilsynet at Mowi slakter ut deler eller hele av lokaliteten.

– Vi har en svært krevende situasjon
Mattilsynet skriver i sin vurdering, som er basert på observasjon av situasjonen rundt lakselusangrep på lokaliteten, at det tyder på at beredskapen til Mowi er for dårlig med tanke på å forebygge at forskriftsfestet lusegrense overskrides.

«Dere må derfor gjennomføre avvikshåndtering av ukene med luseoverskridelser, som sikrer god nok etterlevelse av regelverket for lakselus for alle deres matfiskanlegg. Dokumentasjon på at dette er gjennomført og resultatet må sendes oss innen fristen», skriver Mattilsynet i sitt brev til Mowi.

Eivind Nævdal-Bolstad. FOTO: Mowi

Fristen er satt til onsdag denne uken. Om ikke Mowi klarer å sikre at mengden lakselus ikke overskrider grensen på 0,5 voksen hunnlus i gjennomsnitt per fisk på lokaliteten innen fristen, ilegger Mattilsynet selskapet tvangsmulkt på 333.771 kroner per dag.

– Vi har en svært krevende situasjon med høyt lusepress i området. Vi har hatt tekniske problemer og forsinkelser fra leverandører på behandlingskapasiteter, noe som har gjort at denne behandlingen har blitt forsinket. Forsinkelsene fra våre leverandører har medført store problemer for oss, og vi er i dialog med Mattilsynet om situasjonen. Vi vil i igangsette behandling snarest mulig, forklarer kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i en e-post til iLaks.

Mandag satte oppdretteren i gang en ny lusebehandling ved lokaliteten, som det for øvrig er søkt om å få utvide produksjonen ved, ifølge Volda kommune.

Ser alvorlig på situasjonen
iLaks har også vært i kontakt med Mattilsynet. De opplyser at de ikke har statistikk på hvor ofte slike vedtak fattes i forbindelse med overskridelse av lakselus. Men seniorinspektør Håvard Løken Nystøyl i Mattilsynet, skriver i en e-post til iLaks når det gjelder Sunnmøre, er det blitt varslet tre vedtak om at oppdretter må komme seg under forskriftsfestet maksgrense på 0,5 voksne hunnlus hittil i 2019.

– For to av disse varslede påleggene er det fattet vedtak i saken, skriver Løken Nystøyl.

Ifølge Løken Nystøyl var lusesituasjonen mindre krevende på Sunnmøre i 2018. Da ble det fattet et vedtak.

Løken Nystøyl sier Mattilsynet har god dialog med oppdretterne i området. Han ser likevel alvorlig på situasjonen som har oppstått ved Rønstad.

– Vi mener at det er alvorlig at en oppdretter over flere uker ikke greier å overholde maksgrensen for lus. Et høyt press av lakselus på oppdrettslaks på en lokalitet vil både kunne bidra til å smitte omkringliggende lokaliteter og vill laksefisk som oppholder seg i området omkring. Sistnevnte gruppe har ingen mulighet for å bli avluset og er dermed overlatt til seg selv. Dette er bakgrunnen for at man i forskrift om bekjempelse av lakselus åpner for å bruke tvangsmulkt som virkemiddel for å forsøke å tvinge gjennom nødvendige tiltak for at oppdrettere skal kunne overholde maksgrensen for lus.