Mohn Drilling nådde ikke frem med klage

Nyheter
511

Mohn Drilling på Bønes ved Bergen har fått endelig avslag på søknad om utviklingstillatelser.

Mohn Drilling søkte i 2016 om seks utviklingstillatelser for «DigiFarm» for en mer autonom drift av akvakulturanlegg. Ifølge Fiskeridirektoratet står et delvis autonomt, semilukket merdsystem sentralt i konseptet, med følgende hovedelementer: flåte, merder («FlowFarm»), autonomt undervannsfyrtøy/AUV («AquaBot) og sensorbøye.

Rett før jul i 2018 fikk selskapet avslag på søknaden om utviklingstillatelser. Vedtaket ble påklaget. Fiskeridirektoratet gjennomgikk klagen, og opprettholdt sin vurdering at konseptet ikke oppfylte vilkåret om «betydelig innovasjon». Saken ble i september i fjor oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet for klagebehandling og endelig avgjørelse.

Departementet har altså nå avslått klagen. I sin vurdering skriver de blant annet at de støtter Fiskeridirektoratet, som mener det er klare likhetstrekk mellom systemene for vannsirkulasjon i «FlowFarm-merden» og i merder hvor «Midt-Norsk Ringen» benyttes.

«Departementet vurderer også at systemet for vannsirkulasjon til å være naturlig videreføring av teknologi som er i alminnelig kommersiell bruk», heter det i vedtaket.

I vedtaket står det at Mohn Drilling synes det er betenkelig og ulogisk at det er samme saksbehandlere som både behandlet opprinnelig søknad og anke, og mener det ville vært naturlig at nye saksbehandlere tar hånd om klagehåndteringen da det erfaringsvis vil gi en mer objektiv vurdering av om man har gjort noen feil. Departementet mener det ikke er begått noen saksbehandlingsfeil fra direktoratets side ved behandlingen av søknaden og  klagen. I vedtaksbrevet står det:

«Departementet legger til grunn at det her vises til at det står påskrevet de samme saksbehandlere både i vedtaket og klageinnstillingen. Dette stemmer, og utgjør en del av en ordinær saksbehandling. Når saken vurderes av klageinstansen, herunder departementet, så vil saken bli vurdert av nye saksbehandlere. Det er gjennom departementets saksbehandling at det i denne saken er sikret en reell to-instansbehandling».

Vedtaket fra departementet er endelig og kan ikke påklages.

Mohn Drilling driver med dykker- og ROV-tjenester, hovedsaklig i Argentina. Gründer og styreleder i Mohn Drilling er Stein Mohn (77), som er tvillingbroren til Trond Mohn. I sommer fortalte Stein Mohn til Bergens Tidende, at det er sønnen Stein Christian Mohn (47) som nå styrer det meste av virksomheten i Mohn Drilling.