Mistanke om ILA hos Bremnes Seashore

Nyheter
0

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 29816 Apalvikneset i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Bremnes Seashore, Fremskridt Laks og Bolaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Bremnes Seashore varslet Mattilsynet 30. mai 2023 om en mulig mistanke om ILA på fisk ved lokalitet 29816 Apalvikneset.

Mattilsynet bekreftet mistanken 1. juni 2023 basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Prøvene ble tatt ut av Mattilsynet den 24. mai 2023.

Mattilsynet planlegger snarlig ny inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet, for at de eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Lokaliteten ligger i en restriksjonssone for ILA og er ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold og lignende vil legges til grunn for eventuelle justeringer av restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.