Merdteiner kan sikre råstofftilgangen for fiskeindustrien

Nyheter
1218

Jacob Palmer Meland i Lovundlaks har stor tro på at en nyutviklede merdteine som en del av et oppdrettsanleggene kan forene kystfiskere og oppdrettere. Villfisken går inn i merdteinene, der kan fiskerne fangste på høye konsentrasjoner av fisk når dem selv måtte ønske.

Jeg legger ikke skjul på at jeg har stor tro på denne teknologien, og derfor har vi søkt forsøkskonsesjon hos Fiskeridirektoratet. Villfisken ved og under oppdrettsanleggene kan være en stor ressurs og den må komme fiskerinæringen til gode, sier Jacob Palmer Meland til iLaks.

På rundt 600 lokaliteter langs norskekysten står det oppdrettsfisk i merder. Rundt disse merdene samler det seg villfisk på jakt etter byttedyr, fôr eller skjul. Fiske ved oppdrettsanlegg er i dag forbudt, og villfisken, som en verdifull ressurs, forblir i stor grad u-utnyttet. Derfor søker oppdrettsselskapet  Lovundlaks, i samarbeid med innovasjons- og teknologiselskapet Innomar og forskningsinstituttet  Nofima, FoU-konsesjon for å teste ut driftsform og teknologi som kan gjøre det lettere for fiskere og oppdrettere å drive sine virksomheter i samme område.

I prosjektet ønsker partene å undersøke om det er mulig å drive et kommersielt fiske på marine arter som står under og ved merdene. Med bruk av en ny merdteine, innlemmet som en del av oppdrettsanlegget, vil villfisken skånsomt kunne fanges på ulike dyp og lagres uten at fisket havner i konflikt med nøter, fortøyninger og den daglige aktiviteten ellers på lokaliteten.

Til forskjell fra lignende prosjekter så skal fisken kunne levendelagres i merdteinen.

– I fremtiden kan man se for seg en oppdrettslokalitet som har ti merder med laks, i den 11. merden står det vil sei og i den 12. merden vil torsk. Villfisken har det godt i merdteinene i påvente av at fiskeren skal hente sin fangst, sier Jacob Palmer Meland.

Leveringstidspunktet kan bli styrt av eks. råvaretilgangen på fiskemottaket, værforhold, markedssituasjon eller kvaliteten på villfisken.

Målet er å framskaffe ny kunnskap om hvordan villfisk kan fanges og lagres når den oppholder seg nært oppdrettsanlegg uten at det går utover oppdrettslaksen. Prosjektet skal føre til bedre sameksistens og skape synergieffekter mellom kystfiske og lakseoppdrett.