Mer kunnskap om sår og skinnhelse til oppdrettere

Nyheter
799

Fortsatt er sårproblematikk er en utfordring i matfiskanlegg, i settefiskanlegg med både resirkulering og gjennomstrømming og i semi-lukkede anlegg. Sårene kan oppstå som en konsekvens av lus, bakterier og virus, og skade. Et robust, intakt skinn er fiskens første og beste barriere mot infeksjoner.

Gjennom et nyoppstartet forskningsprosjekt skal skinnhelsen til oppdrettsfisken nå forbedres, skriver Nofima i en pressemelding.

Alle kan bidra
Prosjektet hadde oppstartsmøte i Trondheim 27. juni, og et bredt spekter innen næringen var til stede.

‒ Både oppdrettere, avlsselskap, teknologileverandører, fôr- og ingrediensindustri, vaksine- og farmasiselskap har mulighet til å gi oppdrettsfisk et mer robust skinn. Vi har derfor invitert hele næringen til å gi innspill til hvordan vi kan lykkes med å redusere tap i sjø som skyldes sår, sier Harald Takle, seniorforsker i Nofima og leder av prosjektet.

I prosjektet har Nofima med seg Veterinærinstituttet og NMBU – fakultetet for veterinærmedisin og biovitenskap (tidligere Norges veterinærhøgskole). Forskernes oppgave er å lage en oppdatert kunnskapsoversikt over skinn, sår og sykdommer knyttet til sårdannelse, sårheling og forebyggende tiltak hos laks og ørret. Prosjektet er satt i gang på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Forskerne ønsker også å beskrive hvordan sårskader og dødelighet knyttet til sår blir registrert og håndtert, omfanget av problemet i felt og hva sentrale aktører i næringen oppfatter som de viktigste risikofaktorene for utvikling av sårproblemer.

Forebygging og behandling
‒ Vårt mål på sikt er at de ulike aktørene i oppdrettsnæringa skal ha flere verktøy tilgjengelig som de kan bruke for å forebygge sårutvikling og bidra til god skinnhelse hos laks og ørret, avslutter Takle.

Kunnskapen vil bli gjort tilgjengelig gjennom en rapport i februar 2015, møter arrangert i prosjektet og på aktuelle seminar og konferanser for og med næringen.