Mattilsynet stopper landbasert oppdrettsanlegg for ørret på Oppdal

Nyheter
0

Driva Aquaculture uttrykker stor skuffelse over Mattilsynets endelige avslag på selskapets søknad om etablering av landbasert oppdrett i Oppdal.

Etter mer enn åtte års arbeid med søknad om etablering av landbasert oppdrett på Oppdal, har Mattilsynet gjort det klart at Driva Aquaculture ikke får lov til å etablere et oppdrettsanlegg på land.

«Vår søknadsprosess startet tilbake i 2016, og på grunn av de omfattende og strenge vilkårene som stilles for akvakulturtillatelser, tok det oss fire år å ferdigstille søknaden før den ble levert i januar 2020. Vår søknad har vært gjennom en lang klagesaksbehandlingsprosess siden vi først fikk avslag hos Mattilsynet i 2020. Samtidig, i 2020, besluttet Fylkesutvalget i Trøndelag Fylkeskommune, som er tildelingsmyndigheten at tillatelse for anlegget på Oppdal skulle innvilges. En akvakulturtillatelse er sammensatt og behandles av flere sektormyndigheter, der Fylkeskommunen til slutt er tildelingsmyndighet, og samtidig der samtlige sektormyndigheter først må gi sin tillatelse», uttaler selskapet i en pressemelding.

Endelig avslag
Med det endelige avslaget fra Mattilsynet har også Trøndelag Fylkeskommune avslått søknaden. Med dette mister Oppdal kommune og regionen muligheten for 40 nye arbeidsplasser og betydelige økonomiske ringvirkninger, både under byggefasen som var planlagt å vare 2-3 år, og under driftsfasen.

For åtte år siden ble byggekostnadene estimert til om lag 500 millioner kroner. Gjennom årene har prisene steget markant, og presisjonen i investeringsestimatene for anlegget har forbedret seg. Dermed ville en realisering på Oppdal i dag innebære en investering på nærmere 750 millioner kroner. Dette ser det nå ut til at det ikke blir noe av.

«Vår klagesak på Mattilsynets vedtak har vært til behandling hos Nærings- og Fiskeridepartementet siden januar 2022. I januar 2024 ble klagesaken omsider sendt tilbake til Mattilsynet. I brevet fra Fiskeridepartementet går det tydelig frem at Mattilsynet har brukt feil lovanvendelse ved behandling av vår søknad – noe vi er enige i. Departementet instruerer i samme brev Mattilsynet om å ferdigbehandle vår søknad snarest. Nærings- og Fiskeridepartementet har ved flere anledninger offentlig uttalt at det ble jobbet for et positivt utfall for vår sak. Vi har hatt god grunn til å tro at det planlagte anlegget i Oppdal til slutt ville få tillatelse», skriver selskapet.

Illustrasjon/skisse av anlegget på Driva Aquaculture sin lokalitet i Oppdal. 3D-illustrasjonen er laget av Troll Arkitekter.

Fjellørret
«10. januar i 2017 fikk vi en bekreftende epost fra Mattilsynet der det står «Vi kan ikke se at det er hinder for etablering av fjellørret/brunørretanlegg at Driva er et nasjonalt laksevassdrag». Bakgrunnen for eposten var at vi gjennomførte forhåndskonferanser med tildelingsmyndigheten for akvakulturtillatelser, den gang Sør-Trøndelag Fylkeskommune, og samtlige sektormyndigheter, deriblant Mattilsynet. Dette gjorde vi for å sikre oss at en søknad ville ha høy sannsynlighet for å bli innvilget. Allerede den gang var vi innforstått med at søknadsprosessen ville bli ressurs- og tidkrevende. Vi hadde aldri startet det omfattende arbeidet med søknaden uten de helt entydige skriftlige og muntlige tilbakemeldingene fra blant annet Mattilsynet. Derfor er det nå mer enn åtte år etter at vi startet søknadsprosessen ekstremt skuffende at vi står med et avslag som ikke kan påklages.»

«Mens større settefiskanlegg med direkte utslipp til nasjonale laksefjorder får tillatelser, står vårt prosjekt på Oppdal, som ikke ville medført utslipp til nasjonale laksevassdrag, uten tillatelse. Mattilsynet har støttet seg på eldre risikovurderinger fremfor nyere og mer relevante vurderinger fra blant annet Veterinærinstituttet. Det er også viktig å merke seg at siden 2016, og siden vår søknad ble levert i 2020, at det har vært betydelige teknologiske fremskritt innen området som går på smitterisiko fra landbaserte oppdrettsanlegg. Vi anerkjenner at Mattilsynet er livredd for smitterisiko fra et slikt anlegg, derfor ville anlegget vårt på Oppdal blitt bygd slik at det i realiteten ikke ville vært noen form for smitterisiko», skriver selskapet videre.

Dialog
«Ettersom Mattilsynets beslutning i det steget vår sak nå stod, ville være endelig, kunne tilsynet valgt å gå i dialog med oss. Dette for å gi oss mulighet til å redegjøre og klargjøre nærmere de ankepunkter som nå er blitt brukt som årsak til endelig avslag. Det valgte Mattilsynet ikke gjøre. Mattilsynet kunne også valgt å gitt tillatelse, med krav om at vi måtte ha dokumentert at anlegget har null smitterisiko før anlegget kan tas i bruk. Det valgte Mattilsynet ikke å gjøre.»

Avslaget er knyttet til hensynet til villaksen i området.

«Vi er naturligvis svært enig i at elva Driva skal bevares og beskyttes mot farer som kan true villaksen, men anlegget vi planla på Oppdal ville ikke ha truet villaksen. Vårt anlegg er planlagt uten noen form for vanninntak eller utslipp til eller fra elva Driva og dermed er smitterisiko og rømningsfare til vassdraget fra vårt planlagte anlegg ikkeeksisterende. Vår vannkilde til anlegget på Oppdal er egne grunnvannsbrønner, disse fikk vi konsesjon fra NVE etter en søknadsprosess som alene tok nærmere tre år og kostet nærmere fem millioner kroner. Alt vann ut av anlegget, som er forsvinnende lite ettersom anlegget ville hatt mer enn 99,9 prosent resirkulering av vannet, ville gått ferdig renset gjennom tre steg, og desinfeksjon, tilbake til grunnvannsspeilet gjennom jordinfiltrasjonsbasseng. Tilsvarende anlegg som vi planla på Oppdal, fikk vi i juni 2023 tillatelse for å etablere på Frya industriområde i Ringebu kommune i Gudbrandsdalen. Planen er å bygge et anlegg som mer enn dobbelt så stort som det planlagte anlegget på Oppdal. Mattilsynets avslag på nåværende søknad er endelig og kan ikke påklages. Vi trenger nå tid til å vurdere hva vi skal gjøre, og i mellomtiden retter vi all vår energi og innsats mot anlegget vi har under prosjektering på Frya industriområde.»