Mattilsynet kontrollerte slakterier: 60 prosent hadde avvik knyttet til bedøvelse av fisk

Nyheter
0

Enkelte måtte bedre rutiner for å hindre smitte av sykdom til omgivelsene, og mange måtte rette opp i feil bruk av utstyr for bedøving og avliving. Men de aller fleste oppfylte kravene til godkjenninger.

I 2022 hadde Mattilsynet en tilsynskampanje der de kontrollerte 28 fiskeslakterier som slakter oppdrettet laks, regnbueørret, torsk, kveite og røye, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet sjekket om fiskeslakteriene oppfylte kravene til godkjenninger, fiskehelse og fiskevelferd.

Færre avvik på store slakterier
Åtte fiskeslakterier hadde ingen avvik, mens de 20 andre fikk mellom ett og tre varsler om vedtak. Det ble gitt varsel om vedtak på til sammen 39 avvik.

– Alvorlighetsgraden ved varslene varierer. Vi så at virksomhetene som slakter flest fisk hadde få eller ingen avvik, sier Lise Rokkones, seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet.

Det ble avdekket mange avvik knyttet til driftsmessige rutiner og prosedyrer for å hindre smitte av fiskesykdommer, som blant annet handlet om mangel på skriftlige beredskapsplaner.

Mattilsynet har fulgt opp alle avvikene.

– Mange fisk ble utsatt for store lidelser
Det var bare to avvik knyttet til kompetanse om fiskevelferd og avliving av fisk. Imidlertid ble det avdekket avvik knyttet til bedøvelse av fisk hos 60 prosent av selskapene.

– Dette er alvorlig. Det betyr at mange fisk ble utsatt for store lidelser fordi utstyret for bedøving ble brukt feil, og at mange fisk ikke ble bedøvet ordentlig, sier Rokkones.

Rokkones mener Mattilsynet gjennom tilsynskampanjen har fått rettet opp i en rekke forhold.

Slakteriene er sentrale i produksjonskjeden av oppdrettsfisk, siden de årlig slakter flere hundre millioner fisk, skriver Mattilsynet. – Derfor må de ha godkjenninger på plass, rutiner som forhindrer spredning av sykdommer til villfisk og annen oppdrettsfisk, og sørge for at oppdrettsfisken blir bedøvet og slaktet på riktig måte, sier Lise Rokkones. Foto: Mattilsynet

– Det er økt bevissthet og kunnskap om smitterisiko og dyrevelferd, både på fiskeslakteriene og i Mattilsynet. Det viktigste er likevel at ansvarlige på fiskeslakteriene hver dag sørger for å hindre spredning av sykdom og ivaretar dyrevelferden når de slakter fisk, sier hun.

Stor fremgang
Bakgrunnen for kampanjen er resultatene fra en kartlegging i 2020, som viste at en del fiskeslakterier manglet godkjenninger av utstyr og drift, rutiner for å hindre spredning av sykdom til omgivelsene manglet, og varierende oppfyllelse av dyrevelferdskravene.

Sammenlignet med 2020, viser den nye kampanjen en stor fremgang når det gjelder godkjenning av metode og teknisk utstyr for desinfeksjon av avløpsvann. Ni av ti hadde ingen avvik på dette punktet.

I dag er 26 av de 28 kontrollerte fiskeslakteriene godkjent etter slakteriforskriften. Av de to som mangler godkjenning, har ett slakteri alt på plass og mangler bare formell godkjenning, mens ett fortsatt er i et godkjenningsløp.