Mattilsynet hørte på råd fra lokale oppdrettere – Emilsen Fisk får utsatt frist for å tømme PD-lokalitet

Nyheter
777

Mattilsynet varslet 5. september Emilsen Fisk om at de kunne komme til å vedta rask tømming av lokalitet Nordgjæslingan, som det er påvist PD på. Nå endrer tilsynet sitt varslede vedtak, og gir oppdretteren frist til å tømme lokaliteten innen 15. august 2020.

Det går fram av et brev datert 18. september fra Mattilsynet til Emilsen Fisk, som iLaks har fått tilgang på.

Det var iLaks som først omtalte 3.september at det var mistanke om PD ved Emilsen Fisk sin lokalitet Nordgjæslingan i Vikna kommune i Ytre Namdalen. Lokaliteten ligger like sørvest for Rørvik i Trøndelag – i et område hvor det er tett i mellom oppdrettsanleggene. Seks dager senere, den 9. september, bekreftet Mattilsynet at det var påvist PD ved lokaliteten.

KART: Barentswatch

Foreslo tiltak
I det ferske brevet som onsdag er sendt til oppdretteren i Rørvik, står det at Mattilsynet varslet at de kunne komme til å vedta rask tømming av lokaliteten da det var mistanke om PD. Lokaliteten ligger i observasjonssone for PD, nord for PD-sonen, og omfattes også av forskrift om kontrollområde for PD.

Emilsen Fisk skal gitt sine innspill til det varslede vedtaket, inkludert en rapport fra Aqua Kompetanse.

I tillegg skal det ha blitt holdt et informasjonsmøte for alle oppdrettere i området 6. september. Mattilsynet mottok i etterkant innspill fra flere oppdrettsaktører i området. Deretter skal det ha vært et nytt fellesmøte fem dager senere med oppdretterne i området. Også her skal Mattilsynet ha mottatt innspill etter møtet.

«Fem av oppdrettselskapene (Emilsen Fisk, SinkabergHansen, SalmoNor, Bjørøya og Midt Norsk Havbruk) som driver i området har vurdert smittesituasjonen, og laget en skisse for å forebygge smittespredning til Vikna Nord og videre nordover dersom smittet fisk står fram til slakting», heter det i brevet fra Mattilsynet.

Skissen inneholder følgende tiltak: All fisken i Vikna sør slaktes inn 31. august 2020, Høst 18 fisk i Vikna Nordvest slaktes innen 1. mars 2020, lokalitetene Gjerdinga og Humulen vil ikke bli benyttet som utsettlokaliteter våren 2020, smolten plasseres på andre lokaliteter, og flyttes inn til disse lokalitetene etter at Vikna Sør er tømt for fisk og brakklagt. I skissen opplyses det også om at kapasitet for lukket slakt og transport er økt, og at dette medfører at brønnbåter kan dedikeres til PD-slakt og andre til henting av slaktefisk i PO8.

Mattilsynet skal også ha mottatt faglig støtte fra Veterinærinstituttet i en rapport.

Mattilsynet trekker fra at det må legges avgjørende vekt på sannsynlighet for spredning nordover til PO8, og at slik smittespredning reduseres dersom smitten ikke sprer seg til området nord for Vikna.

«De foreslåtte tiltak for å redusere mulighet for spredning av PD til brohodelokaliteter nord for Vikna vil bidra til dette. Sannsynligheten kan blir ytterligere redusert gjennom strenge biosikkerhetstiltak for all kontakt mellom de 2 produksjonsområder», heter det i brevet

Lyttet til oppdrettere
Ifølge Mattilsynet mener Mowi, som også driver i området, at bekjemping av PD bør skje med såkalt «stamping out» (umiddelbar utslakting/destruksjon), og at prøvetaking skal være mer omfattende. Forslaget om gjeninnføring av «stamping out» i PO7 har for øvrig fått kraftig kritikk fra både politikere og SinkabergHansen.

Mattilsynet har åpenbart lyttet til majoriteten av oppdretterne i området, og skriver at det er sannsynlig at flere anlegg etter hvert må tømmes raskt for fisk, dersom de pålegger bekjempelse av PD i området med raskt tømming av smittet anlegg.

«Mattilsynet region midt legger i vurderingen vekt på at at et betydelig flertall i næringen som driver i området mener at det å vedta tømming av anlegg med liten fisk ikke er forholdsmessig og vil ha svært store konsekvenser ikke bare økonomisk for det enkelte oppdrettsselskap, men også for mange arbeidsplasser og samfunnet forøvrig», heter det i brevet.

Derfor har Mattilsynet gjort følgende vedtak: «Lokalitet Nordgjæslingan skal tømmes for fisk innen 15. august 2020. Deretter skal utstyr vaskes og desinfiseres innen 31. august 2020.»

Mattilsynet skriver i sin konklusjon at saken er kompleks, og at en rekke hensyn skal veies opp mot hverandre.

«Vi legger til grunn at næringen er klar over det store ansvar de har for å sikre at drift og beredskap er tilpasset den aktuelle sykdomssituasjonen og i hovedsak tilpasser sin drift for ytterligere å forebygg smittespredning nordover. Vi legger vekt på at det tidligere gjennom fastsatt kontrollområdeforskrift er slått fast at dette er en bekjempelse av PD som er hensiktsmessig i området. Vi mener også ta erfaringer fra tidligere påvisninger av PD viser at kontrollområdeforskriften bestemmelser og næringens driftsmønster ikke har medført spredning av PD nordover. En samlet vurdering tilsier at Mattilsynet region midt ikke fatter vedtak om tømming av Nordgjæslingan med så kort frist som varslet», heter videre i begrunnelsen fra Mattilsynet.

Usikkert hvor smitten kommer fra
Det skal ikke være påvist PD-smitte fra naboanlegg etter prøvuttak den siste uken, men Mattilsynet understreker at tidligere erfaringer viser at det kan ta lang tid før en latent smitte lar seg påvise med prøveuttak.

Ifølge Mattilsynet er det ikke en klar indikasjon på hvordan hvordan smitte har kommet inn i anlegget til Emilsen Fisk.

«Foreløpig kartlegging viser ikke kontaktpunkt til PD-sonen sørover hverken med brønnbåter eller servicebåter, fisk eller utstyr. Smolten er fra PO7. De nordligste anlegg med påvist PD sør for Nordgjæslingan fra mai 2019 er Seiskjæra og Gjæsingen i Åfjord, omlag 85 km sør for Nordgjæslingan», skriver Mattilsynet, og legger til at det er mer sannsynlig at smitte kommer fra lokalområdet enn at den kommer sørfra.

«Dette tyder på at smitten fremdeles er etablert i området», skriver Mattilsynet.