Mattilsynet har revidert sin tredje laksegigant

Nyheter
0

Lerøy er ferdig gransket. Mattilsynet mener at flere uønskede hendelser hos sjømatkjempen kunne ha vært unngått.

Som en del av en rekke varslede revisjoner, førte Mattilsynet tilsyn med Lerøy Seafood Group i perioden mellom 20. mars og 26. april. SalMar og Mowi har allerede vært under lupen.

Bakgrunnen er de høye dødelighetstallene i oppdrettsnæringen, og at 14,9 prosent av den slaktede fisken i 2023 ble nedklassifisert som produksjonsfisk (fisk med sår eller mangler som må feilrettes før eksport). Målet med rapportene er å undersøke om selskapenes risikostyring og internkontroll for biosikkerhet og velferd, i forbindelse med avlusningsoperasjoner, er i henhold til regelverket.

Avvik
Hos Lerøy skriver Mattilsynet at de har funnet avvik (brudd på regelverket) knyttet til mangelfulle rutiner for å forebygge avvik, på tvers av de tre havbruksselskapene Sjøtroll, Aurora og Midt. I tillegg fant de forbedringspunkter knyttet til risikostyring og dokumentasjon av velferd. Som eksempler på manglende rutiner for å forebygge avvik, lister Mattilsynet blant annet opp:

  • Læring knyttet til hendelser med perlesnormanet hos Lerøy Sjøtroll er mangelfullt implementert i Lerøy Midt, og læring knyttet til BKD (bakteriell nyresyke) i Lerøy Midt er mangelfullt implementert i Lerøy Sjøtroll. Risikoene er til stede for begge de nevnte selskapene.
  • Ved gjennomgang av uønskede hendelser finner Mattilsynet at flere av disse kunne vært unngått eller redusert i omfang (redusert negativ konsekvens for fiskevelferd) dersom Lerøy hadde benyttet seg av læring i egen organisasjon. De nevner hendelser knyttet til angrep av perlesnormanet, hendelser knyttet til avlusning, og gjentatte behandlinger av svak fisk.
Mattilsynet mener blant annet at læring knyttet til hendelser med perlesnormanet, som drepte flere millioner laks i sjø i fjor, er for svakt implementert mellom avdelinger. Foto: Tina Totland Jenssen

Forbedringspunkter
Mattilsynet nevner blant annet følgende som eksempler på forbedringspunkter, som vil si at det er risiko for brudd på regelverket:

  • Lerøy har mangler knyttet til kartlegging av farer og problemer knyttet til velferd, skriver Mattilsynet. Ifølge deres gjennomgang, dokumenterer ikke Lerøy informasjon knyttet til fiskevelferd på en slik måte at de kan jobbe systematisk for å unngå unødig påkjenning for fisken. Mattilsynet mener at Lerøy ikke er systematiske nok når det gjelder å registrere velferdsinformasjon og dokumentere funn fra velferds-scoringer – som for eksempel sårtrender/sårutvikling.
  • Gjennom intervjuer fremkommer det for Mattilsynet som at Lerøy Sjøtroll ikke alltid gjennomfører utsettskontroll ved hvert utsett.
  • I tillegg skal definisjonen av «forøket dødelighet» være ulik mellom søsterselskapene. I intervju fremkommer det at det er ulik varsling ved adferdsendring uten forøket dødelighet. «Det er uklart for oss hvem som har ansvar for å varsle, hvem man skal varsle til, og også i hvilke tilfeller det er aktuelt med tiltak når det ikke er forøket dødelighet» heter det i rapporten.

Les også: Mattilsynet har gransket Mowi, og trekker frem fire avvik