Måsøval bruker resultatløft til avlusningslekter

Nyheter
1485

Måsøval Fiskeoppdrett solgte 10 433 tonn laks, sløyd vekt, i 2014, og økte sin beholdning av biomasse i sjø med 1 000 tonn i 2014 ifølge en pressemelding fra selskapet.

Økte lusekostnader
Selskapet har i 2014 hatt bra produksjon med forbedringer på overlevelse, slaktevekt og tilvekst. Produksjonskostnad pr kg ble 27,39, en vekst på ni prosent fra 2013. Hovedårsaken til økte produksjonskostnader er ulike tiltak mot lakselus. Det er i 2014 brukt mer ressurser på rensefisk, renhold av nøter og teknologiutvikling enn i 2013. Så langt i 2015 har Måsøval Fiskeoppdrett behandlet flere merder medikamentelt enn på tilsvarende tid i 2014.


«Vi venter vekst i produksjonskostnader i 2015 som følge av dette», heter det i pressemeldingen.

Måsøval investerer i 2014/2015, sammen med sine partnere Stranda Prolog og Innovasjon Norge, 60 millioner kroner, i avlusningslekteren Helixir med FoU program.

Forventer effekt
«Denne teknologien utvikles for å bekjempe lakselus mer miljøvennlig og effektivt enn vi klarer i dag. Vi forventer effekt av denne investeringen i 2016», skriver Måsøval.

Helixir på Averøy i mai. Foto: Måsøval

Måsøval oppnådde en EBIT pr kg på 10,75 kroner i 2014, en nedgang fra 13,53 pr kg i 2013.

Konsernet hadde 30,5 millioner kroner i positivt resultat på finansposter, en forbedring på nesten 12 millioner kroner.

Forbedringen fra 2013 skyldes i hovedsak bedre betingelser for ekstern finansiering og utbytte fra børsnoterte Norway Royal Salmon (NRS). Selskapet hadde i 2014 som i 2013 finansinntekter som følge av finansielle transaksjoner med NRS-aksjer.

Underliggende verdier
Konsernet har en totalbalanse på 714 millioner kroner. Bokført egenkapital er 261 millioner kroner. Selskapet opplyser å ha betydelige reserver i balansen knyttet til verdi på konsesjoner, biomasse og aksjer i NRS.