Marine Harvest ønsket å ta i bruk ombygd lasteskip til lukket oppdrett – fikk nei til utviklingstillatelser

Nyheter
1292

Fiskeridirektoratet har gitt Marine Harvest avslag på søknad om seks utviklingstillatelser for konseptet «Skipet».

Det skriver direktoratet på sine hjemmesider. Søknaden ble levert 1. juni 2016.

Prosjektet går ut på å bygge en merd i hver av lasteskipets seks tanker. Et siste lasterom skal brukes til lagring av fôr og annet nødvendig utstyr. Til sammen får merdene et volum på om lag 65 000 kubikkmeter. Skipet er et uspesifisert Panamax-klasse bulkskip.

Ifølge Marine Harvest er det en fordel at man tar i bruk et eksisterende skip, og at disse er styrkemessig dimensjonert for åpen sjøl. Andre fordeler som selskapet lister opp er rømmingssikkerhet og kontroll av utslipp som følge av at tankene har fysiske vegger.

Ifølge Fiskeridirektoratet ble det etterspurt supplerende informasjon 22. januar i år. Denne ble mottatt 1. mars, og direktoratet mener den ettersendte dokumentasjonen er omfattende og endrer på vesentlige deler av konseptet.

«Fiskeridirektoratet har derfor kommet til at den ettersendte dokumentasjonen er av en slik
art og et slikt omfang at den er å anse som en ny søknad.»

«Søknadsfristen for utviklingstillatelser gikk ut 17. november 2017. Innsendte dokumentasjon er mottatt 1. mars 2018, og denne nye søknaden kan derfor ikke anses som innkommet innen fristen. Søknaden må derfor avslås.», konkluderer direktoratet.

Fiskeridirektoratet skriver også at konseptet ikke ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon.»