Lumarine tapte i retten

Nyheter
1206

Nytt tilbakeslag for Lumarine i saken mot Salfjord.

Tidligere denne måneden fikk ikke Lumarine medhold hos Fylkesmannen i en klage. Selskapet, som driver oppdrett av berggylt Tjeldbergodden Industriområde, mener saksbehandlingsreglene etter forskrift om konsekvensutredning ikke ble overholdt da naboen Salfjord fikk dispensasjon av Aure kommune fra kravet om detaljregulering i fjor sommer. 

Medhold
Salfjord  har planer om å bygge et av Europas største landbaserte matfisk for laks, og startet opparbeidelse av atkomstvei på egen eiendom i november. Mellom 18. og 28. november ble det foretatt totalt fem sprenginger på et område, som ligger cirka 400 meter fra Lumarines anlegg.  

Lumarine frykter at sprengingene vil stresse fisken i deres anlegg så mye at den dør. 23. november framsatte selskapet derfor begjæring om midlertidig forføyning til Nordmøre tingrett, med krav om stans i sprengningsarbeidene inntil konsekvensutredning og avbøtende tiltak forelå. 26. november fikk Lumarine, uten foregående muntlig forhandling, medhold i sitt krav. Salfjord krevde etterfølgende muntlig forhandling om den midlertidige fortøyningen, og denne ble avholdt fredag i forrige uke.

Les også: Reagerer på invitasjon til samarbeid: – Mildt sagt oppsiktsvekkende

Tomten hvor Salfjord planlegger å bygge oppdrettsanlegget sitt, ligger mellom Lumarines berggyltanlegg i forgrunnen av bildet og Equinors fabrikk i bakgrunnen. FOTO: Lumarine

Rettens vurdering
Nå er dommen fra tingretten klar. Nordmøre tingrett opphever kjennelsen av 26. november. Lumarine Tjeldbergodden er også dømt til å betale 153.000 kroner i saksomkostninger til Salfjord.

I dommen skriver retten at de mener Salfjord så langt i prosjektet har tatt både «turvande føregjerder» og opptrådt aktsomt. Retten er videre enig med daglig leder i Salfjord, Hans Ramsvik, at det er tvil med hensyn til hva en ytterligere og omfattende konsekvensutredning vil tilføre arbeidet.

«Helt sentralt for retten er det også at det i denne saken heller ikke kan anses sannsynliggjort noen sikringsgrunn. Det kan ikke anses dokumentert eller sannsynliggjort vesentlig skade eller ulempe som følge av Salfjords arbeid, snarere tvert i mot», skriver retten.

«Det er heller ikke påvist korrelasjon mellom rystelser og fiskedød i forbindelse med Salfjords sprengninger. Tvert imot», fortsetter retten, og legger til at de har tillit til at Salfjord vil vise aktivitet og samarbeide om tiltak og målinger, slik det legges til grunn selskapet har gjort hittil.

Retten mener også at det vil hindre samfunnsønskelig utvikling hvis det aksepteres en forføyning som forhindrer utbygging og utvikling av området.

«En grenseverdi på 2 mm/s, som antydet av Lumarine», ville reelt sett innebære at det ikke foreligger en reell mulighet til å utvikle området som bestemt og ønsket», skriver retten.

Hans Ramsvik. FOTO: LinkedIn

«Begjæringen om midlertidig forføyning blir etter dette å forkaste», konkluderer retten.

– Svært skuffet
– For oss var dommen som forventet og vi håper at ledelsen i Lumarine nå kan omstille seg til å være med på et konstruktivt samarbeid for å finne løsninger for alles beste fremover, sier daglig leder i Salfjord, Hans Ramsvik, i kommentar til iLaks.

Kjetil Bjerkestrand, HR og organisasjonsleder i Lumarine, sier selskapet er svært skuffet over rettens konklusjon.

– Vi konstaterer at dommeren ikke har lagt samme vekt på fiskevelferd og stressreaksjoner hos fisk knyttet til Salfjords sprengninger som oss. Dette betyr at vi fortsatt må leve med betydelig risiko for stress, sykdom og økt dødelighet hos fisken og økonomiske tap som følge av dette, sier Bjerkestrand.

Kjetil Bjerkestrand. FOTO: Lumarine

Han sier videre at Lumarine nå skal vurdere konsekvensene av rettens kjennelse samt se på hva de skal gjøre videre i saken.

– I bunn og grunn handler dette om at vi måtte ta rettslige skritt fordi vi har blitt påført en risiko, ikke av Salfjord, men av forvaltningen. Det er forvaltningsorganene som har gitt Salfjord tillatelsene til disse arbeidene, uten konsekvensutredning, uten tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for eksisterende aktørers pågående drift, og uten at de har konsesjon for å starte med det de sier er målet, oppdrett av laks på land, sier Bjerkestrand.

Lumarine mener avgjørelsen fra retten er til hinder for videre utvikling i Bioparken.

– Dette er gambling med etablerte bedrifter, med kjent verdiskapning og eksisterende arbeidsplasser, i håp om å få etablert noe som initiativtakerne altså foreløpig ikke har konsesjon for å drive med, avslutter han.