– Luftovermetning i avløpsvann fra kraftverk ikke uvanlig i Norge

Nyheter
1169

BKK-eide Evanger kraftverk er hovedmistenkt etter at over 90 prosent av et utsett av Vosso-smolt døde i Evangervatnet – på vei ut mot Osterfjorden sist sommer. Den ikke bekreftede dødsårsaken skal være gassovermetning.

Les også: Evanger kraftverk under lupen etter at over 90 prosent av Vosso-smolten døde

Tor G. Heggberget, seniorforsker hos Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), har arbeidet med luftovermetning i vann og gassblæresjuke hos fisk i en lengre periode på 80- og 90-tallet i Norge og USA.

Ligner på dykkersyke
– Ut fra det som er skrevet når det gjelder Vosso, ser det ut som om det er betydelig dødelighet av laksesmolt etter at den passerer Evanger kraftverk. Luftovermetning kan være en av årsakene. I følge rapporten anses luftovermetning, det vil si at fisken får gassblæresjuke (ligner på dykkersyke hos mennesker) som en mulig årsak. Ut fra det jeg leser, er det ikke diagnostisert fisk med gassblæresjuke, så foreløpig er dette en hypotese. De metningsmålingene som er referert, er høge nok til at fisken kan få gassblæresjuke. En annen årsak til at fisk dør eller blir skadet når den passerer kraftverk, kan være mekanisk påvirkning, skriver han i en epost til iLaks.

– Den vanligste årsaken at det dannes luftovermetning i vannkraftverk, er at det suges inn luft i inntakssystemet. Ofte har dette sammenheng med bekkeinntak i inntakssystemet til kraftverket. Temperaturforskjeller i avløpsvann fra kraftverk og ut i for eksempel en innsjø med varmere vann kan forsterke virkningene av luftovermetning. Når det gjelder Evanger kraftverk, kjenner jeg ikke til om konstruksjonene tilsier muligheter for luftovermetning i avløpsvannet, men det er relativt enkelt å kartlegge, fortsetter Heggberget.

Ikke enkeltstående tilfelle
– For å komme videre med dette, ville jeg foreslå et opplegg hvor diagnostisering av fisk inngår som et sentralt element, sammen med gode målinger av luftovermetning. Effektene av eventuell luftovermetning på fisk vil avhenge av metningsnivå, eksponeringstid, dybdefordeling, temperatur etc. Ut fra de metoder og erfaringer som eksisterer, vil det være godt mulig å designe et opplegg som vil gi en sikker påvisning av om luftovermetning er årsaken til den store dødeligheten som er rapportert for utvandrende smolt i Vosso, men inntil videre bør en være forsiktig med å trekke sikre konklusjoner før en har undersøkt dette på en holdbar måte, skriver Heggberget.

Problemet med gassovermetning i Vosso er ikke et enkeltstående tilfelle.

– Generelt kan nevnes at luftovermetning i avløpsvann fra kraftverk ikke er uvanlig i Norge, og eksempelvis kan nevnes Tafjord, Driva og Rygene kraftverk. Som regel er det mulig å redusere, og til og med eliminere problemet gjennom tekniske justeringer og drift av kraftverket. Men, som nevnt når det gjelder Evanger kraftverk, må en gjennomføre de nødvendige undersøkelser før en kan gå videre med eventuelle tiltak i forhold til luftovermetning.

Kraft og laks
NINA er, gjennom organisasjonen CEDREN, engasjert i arbeid med å utvikle kraftnæringen i samarbeid med styrking av laksestammer. Torbjørn Forseth, seniorforsker i NINA, arbeider der med effekter av vassdragsreguleringer, kunnskapsgrunnlag for lakseforvaltning, klimaeffekter, livshistorie og evolusjon og forurensningsøkologi inklusive radioaktivitet.

Forseth har foreløpig ikke besvart iLaks’ henvendelser om hvor omfattende problemene er med gassovermetning i utløpsvann fra kraftverk.