Lite nedbør gir utfordringer

Meninger
0

I skrivende øyeblikk er flere settefiskanlegg i ferd med å miste sin forsyning av ferskvann. Magasinfyllingene våre i fjellene til strømforsyning reduseres også. Medianen verdien for fyllingsgraden de siste 20 årene er 81,1 prosent. Magasinfyllingen nå er 66,3 prosent. Uten regn og fulle vann magasin før vinteren, så kan det bli en krevende vinter for mange. 

For mange oppdrettere handler det om dager før tørken får konsekvenser. Å ha god tilgang på nok settefisk, til rett tidspunkt er helt sentralt for å ha en sunn havbruksproduksjon i sjø. Alle berørte settefiskanlegg har satt i verk vannbesparende tiltak for mange uker siden. Disse tiltakene kommer oppå de store investeringene flere av anleggene har hatt de siste årene for nettopp å utnytte vannressursene på en mer optimal måte. De siste årene har havbruksnæringen bygd ut flere anlegg for produksjon av postsmolt på land. Dette er i all hovedsak industrianlegg basert på resirkuleringsteknologi. I noen tilfeller er det ikke selve vanntilgangen som er utfordringen heller, men vannkjemien som endres i tørkeperioder, og dette kan gi behov for økt vannuttak for å holde en balansert vannkjemi. NVE bør etter mitt syn videreføre praksisen fra 2018, der de ga dispensasjon til alle som hadde behov. 

Ove Trellevik (H). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Selv om det er vannmangel fra andre vannmagasin en kraftprodusentene sine magasin oppdretterne frykter mest, så er den felles knappfaktoren nedbør den samme. Vi har som mål å elektrifisere for få ned utslipp og legge til rette for eksisterende og nye bedrifter sitt kraftbehov. Da er det urovekkende at Senterpartiet går til valg på å ikke ville ha flere kraftkabler til utlandet som kan i det minste sikre oss kraft i tider med vannmangel. 

Mange av innsjøene som oppdretterne tar ut vann fra, har også andre, for eksempel kommunale uttak. Havbruksaktørene langs kysten tar ansvar for å tilpasse sin virksomhet til endringer i omgivelsene og naturligvis vilkårene i sine tillatelser. Da må også storsamfunnet bidra til optimal vannforbruk.