Lerøy Midt frifunnet i tingretten: – Gir oppreisning for den «heksejakt» som de ansatte har måttet gå gjennom

Nyheter
2230

Slipper å betale bot etter lakselusskader.

Det var i forbindelse med inspeksjoner av Mattilsynet i august 2016 at det ble avdekket store luseskader på laks som kom fra Lerøy Midts lokalitet Langskjæra. Mattilsynet politianmeldte Lerøy Midt for angivelige brudd på dyrevelferdsloven og matloven.

Over to år senere, i november 2018, ble Lerøy Midt ilagt et forelegg på fire millioner kroner av politiet i forbindelse med saken.

Lerøy Midt godtok ikke forelegget, og saken gikk derfor til tingretten. Hovedforhandling ble holdt 13. til 24. mai i Fosen tingrett.

Frikjent
Retten har nå kommet fram til at Lerøy Midt frikjennes for anklager om overtredelse av dyrevelferdsloven og matloven i forbindelse med lusepåslaget, og selskapet får dekt saksomkostninger på rundt 1,9 millioner kroner.

«Lerøy Midt skal frifinnes fordi det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at de har forsømt sitt ansvar for å avverge påslag med lakselus på en måte som skal betraktes som klart klanderverdig hos noen av de ansatte, verken enkeltvis eller i fellesskap», heter det blant annet i dommen.

Lerøy Seafood Group (LSG) uttaler følgende i en pressemelding om dommen:

«Dommen er som forventet. LSG er selvsagt svært tilfreds med rettens resultat. Som allerede nevnt i pressemelding av 28. november 2018 da påtalemyndigheten utferdiget forelegget mot selskapet, «besitter Lerøy Midt AS betydelig kunnskap om hvorledes slike ekstraordinære situasjoner skal håndteres og er trygg på at selskapet har utført de tiltak som var mulig og i overensstemmelse med gjeldende regelverk.»

Videre skriver selskapet:

«Dommen er svært viktig for våre dyktige ansatte, og gir oppreisning for den «heksejakt» som de har måttet gå gjennom, som følge av de urimelige og hensynsløse anklagene mot dem selv og selskapet de arbeider for.«

«Betydelig tvil når det gjelder omfanget av skader»
Det har vært fremlagt dokumentasjon på skader i form av bilder som er tatt ved anlegget, men det er ikke fremlagt materiale som beskriver i hvilken utstrekning bildene er representative for tilstanden til fisken som sådan, mener retten.

«Isolert sett er det likevel liten tvil om at bilder av enkeltfisk skildrer dyr som er påført til dels store lidelser», heter det i dommen.

Men videre står det senere i dommen:

«Etter rettens syn foreligger det imidlertid betydelig tvil når det gjelder omfanget av skader. Mattilsynet har i sin anmeldelse til politiet gitt uttrykk for at minst 170 000 fisk hadde åpne sår på grunn av luseskader. Et betydelig usikkerhetsmoment ved denne antakelse er at rapporten er skrevet av andre enn den som har gjennomført tilsynet.Det foreligger ingen dokumentasjon som viser at resultatet av disse undersøkelsene er nedtegnet,…».

Dette mener Lerøy viser at saken har likhetstrekk med den senere tids avdekking av tilsynsmyndighetenes kritikkverdige håndtering av tilsynssaker, som blant annet førte til at Mattilsynets leder, Harald Gjein, trakk seg fra sin stilling.

«Vi merker oss at dommen slår fast at det ikke er dokumentert hvor bildene, som er gitt til mediene som illustrasjon av saken, stammer fra, og at noen av bildene beviselig ikke er tatt der Mattilsynet har opplyst», skriver Lerøy.

Lerøy understreker at dommen ikke er rettskraftig, men skriver samtidig at selskapet forventer at påtalemyndigheten og Mattilsynet nå legger anklagene bort.

«Dommen er grundig og tydeliggjør at det ikke er grunnlag for straff», skriver selskapet avslutningsvis.

Regiondirektør i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudtsen, kommenterer dommen slik i en e-post til iLaks:

«Dommen er nylig kommet og vi skal bruke tid for å vurdere den nærmere – også sammen med Politiet. Vi vil lære av rettens behandling, men det er foreløpig for tidlig å gå inn i de enkelte av rettens vurderinger.»