Lavt slaktevolum dempet Lerøy-resultatet

Nyheter
694

Lerøy slaktet 32.000 tonn laks og ørret i årets første kvartal – en nedgang på 6.000 tonn fra samme kvartal i fjor. Det slo hardt inn på inntjeningen.

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble med 691 millioner kroner i første kvartal 2019, sammenlignet med 960 millioner kroner i første kvartal 2018.

– Første kvartal er preget av et lavt slaktevolum av laks og ørret som også påvirker uttakskostnadene negativt, samtidig som vi har hatt god produksjon i sjø. Innenfor hvitfisk har god etterspørsel og fallende kvoter gitt høye priser, som har vært en utfordring for landindustrien. I sum er første kvartal et greit kvartal, men vi har potensiale til å gjøre det bedre, sier konsernsjef Henning Beltestad i en kommentar.

Som så ofte ellers, var det Lerøy Aurora som sto for den beste driften. Selskapet, med base på Skjervøy i Troms, noterte seg for en EBIT på 24,7 kroner per kilo. Til sammenligning oppnådde Lerøy Midnor og Lerøy Sjøtroll henholdvis 18,9 og 10,1 kroner per kilo. Sistnevnte slet med svak prisoppnåelse i kvartalet, i hovedsak tilknyttet nedgraderinger på ørret.

Samtidig som Lerøy slaktet fire prosent mindre laks og ørret i første kvartal mot samme kvartal i fjor, har tilveksten i anleggene vært bra. Den stående biomassen ved utgangen av kvartalet var seks prosent høyere enn på tilsvarende tidspunkt i 2019.

Selskapet har inngått kontrakter for om lag 30 prosent av det forventede årsvolumet av laks.

Totalt venter Lerøy å slakte 190.000 tonn laks og ørret i år.

«Per i dag forventer styret en inntjening i andre kvartal 2019 som er på linje
med eller noe bedre enn hva konsernet oppnådde i første kvartal 2019,» heter det i kvartalsrapporten.