Kvarøy Fiskeoppdrett måtte destruere over 70.000 rognkjeks: – Selsøyvær er til tider en tøff lokalitet

Nyheter
1195

Det har vært en rekke utfordringer ved Kvarøy Fiskeoppdretts lokalitet Selsøyvær i år. Nå planlegger selskapet å tømme lokaliteten helt i løpet av denne måneden.

I et brev til Mattilsynet i juni skrev produksjonsleder Håvard Olsen i Kvarøy Fiskeoppdrett, at rognkjeksen på lokaliteten Selsøyvær hadde hatt dårlig helse siden litt etter nyttår. Det var i tillegg registrert forøket dødelighet, der mye av dødeligheten var knyttet til sårfisk.

Det var gjort funn av Tenacibaculum og Moritella Viscosa, som ifølge Veterinærinstituttet begge er forbundet med sårproblemer på ettervinteren og utover våren. I tillegg ble det registrert funn av Flavivirus, som er en betydelig utfordring for helsen til rensefisken. Det var også mistanke om typisk furunkulose på rognkjeksen på lokaliteten etter prøvesvar i slutten av mai.

Destruerte all rognkjeks
Med bakgrunn i dette ble det besluttet å fiske ut og destruere all rognkjeks på lokaliteter, rundt 73.500.

KART: Barentswatch

– Selsøyvær er til tider en tøff lokalitet, og dette kombinert med en vinter med mye vær så fikk vi en forøket dødelighet på rognkjeksen tilknyttet sårutvikling. Etter prøveuttak i forbindelse med veterinærtilsyn på lokaliteten ble det gjort funn som ga mistanke til typisk furunkulose, dette ble senere bekreftet, forklarer Håvard Olsen i en e-post til iLaks.

– Ut fra dette så ønsket vi å ta ut og destruere rognkjeksen, både for den potensielle smittefaren til annen rognkjeks og laks, men ikke minst på grunn av fiskevelferden. Denne vurderingen ble gjort i samråd med fiskehelsetjenesten og Mattilsynet, fortsetter Olsen.

Les også: Kvarøy Fiskeoppdrett sparer millioner på batteridrift

Ros
12. juni var Mattilsynet på besøk ved lokaliteten for å primært følge opp varselet om forøket dødelighet på rognkjeks, men også på grunn av forøket dødelighet på laks etter avlusing noen dager før tilsynet. Mattilsynet var med på inspeksjon og dødfiskopptak i alle merdene, og enkelte fisk ble obdusert. I en rapport i etterkant roses oppdretteren:

«Under tilsynet var status i anlegget under kontroll, med lav til moderat dødelighet på begge arter. De ansatte tilstede hadde gode rutiner for ivaretakelse av fiskevelferd og smittehygiene, og Mattilsynet fikk et positivt inntrykk av hvordan anlegget driftes og hvordan virksomheten har håndtert hendelsene», skriver Mattilsynet. 

6.500 laks døde under lasting av slaktefisk
Men en måned etter besøket fra Mattilsynet oppstod det nye problemer. i et nytt varsel til Mattilsynet skriver veterinær Svein Inge Arnestad følgende på vegne av Kvarøy Fiskeoppdrett og fiskehelsetjenesten HaVet:

Produksjonsleder Håvard Olsen (t.v.) og daglig leder Alf Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett. FOTO: Rune Nilsen/TV 2 (Med tillatelse)

«Det vart registrert forauka dødelighet ifm lasting av fisk frå merd sju til brønnbåt for behandling, 12.07.20″.

Olsen bekrefter hendelsen. 

– Under lasting av slaktefisk fikk vi problemer under trenging av fisk i kulerekken. Det var utfordrende strømforhold under lasting, og det ble dannet en lomme med fisk som medførte en god del dødelighet i etterkant. Det ble tatt opp knappe 6.500 dødfisk (laks) etter operasjonen, skriver Olsen.

Tømmer lokaliteten
Ifølge Mattilsynet skjedde hendelsen i en uke, der oppdretteren også hadde meldt inn lusetall over tillatt grense. Selsøyvær har vært over lusegrensen fire av de åtte siste ukene, inkludert forrige uke og uken før det.

– Det har vært svært utfordrende og få tak i nok avlusingskapasitet nå i sensommer. Dette i kombinasjon med et høyt smittepress i området og at det ikke ble satt ut ny rognkjeks etter utfiskingen, så har vi dessverre ikke greid å holde oss under lusegrensen. Denne uken avluser vi de to merdene, totalt cirka 130.000 stykker, som kan bli stående igjen til det blir ledig kapasitet på slakteriet. Lokaliteten er planlagt tømt i løpet september, avslutter Olsen.