Kraftige anklager mot Sinkaberg-Hansen

Nyheter
807

Denne saken startet i februar og er endelig ferdigbehandlet hos Mattilsynet.

6. februar ble Sinkaberg-Hansen varslet om vedtak etter en lusetelling. Selskapet tvilte på tallene fordi de ikke stemte med selskapets egne tall. Øvrige merder ble talt. Tallene ble bekreftet og selskapet fikk frist til 13. februar med å ordne problemet. Selskapet fikk senere frist til 20. februar fordi det manglet brønnbåtkapasitet. I april søkte selskapet om utsatt frist for gjennomføring av samordnet våravlusing. Bakgrunnen var at fisken hadde omfattende sårskader etter avlusing med Hydrogenperoksid i februar. Det ble gitt utsettelse til 12. mai. 8. mai søkte selskapet om utsettelse på grunn av stress og forøket dødelighet etter en forsøkt avlusing 6. mai. Mattilsynet avslo. 26. juni hadde selskapet tre ganger mer lus enn grensen på 0,5. Det ble avluset. 31. juli var det ny telling, som viste tre kjønnsmodne lus per fisk og 8,6 bevegelige.

Selskapet fikk deretter pålegg om å slakte ut lokaliteten. Vedtaket ble anket, men Mattilsynet fastholdt vedtaket i september. I dette vedtaket får selskapet sterk kritikk av Mattilsynet.

LES OGSÅ: SINKABERG-HANSEN MÅ SLAKTE UT

LES OGSÅ: SONER KAN LØSE LUSEPROBLEMET

LES OGSÅ: ECOLICE-KLAGEN AVGJØRES IKKE FØR NESTE ÅR

LES OGSÅ: STORM I ET VANNGLASS

Tilsynet antyder at selskapet har satt andre selskap i fare.

-Nødvendig kapasitet på brønnbåter og slakting av fisk er ikke tilpasset biomassen som skal håndteres. Dersom det er for lite kapasitet må utsett reduseres eller fisken slaktes ut før selskapet produserer seg opp i en situasjon der kapasitet er overskredet. Både resistenssituasjon i området, kapasitet på brønnbåter og slakting og kunnskap om at det vill bli høye sjøtemperaturer utover sommeren og høsten har vært kjent tilstrekkelig lenge til at denne situasjonen kunne vært unngått. Teknisk feil på brønnbåten «Stormy», som det er referert til i klagen, oppstod etter at fristen for å gjennomføre pålegget var utløpt. Mye resistent lus på lokaliteten er en åpenbar risiko for anlegg lengre nord, som har nyutsatt fisk i et stort område som har vært brakklagt i lang tid, skriver Mattilsynet som fortsetter med generell kritikk av selskapet.

-SinkaBerg-Hansen har en historie som viser at deres tiltak mot lakselus over tid ikke er tilfredsstillende, skriver Mattilsynet innledningsvis der det redegjøres for en tvangsmulkt på 118.000 kroner per dag med virkning fra midten av august.

-Konsekvensen av den måten Sinkaberg-Hansen har lagt opp sine tiltak mot lus er at det alltid vil være betydelig mengder lus som kan produsere egg og larver i anlegget. Det må forventes at et større oppdrettskonsern i løpet av betydelig kortere tid enn fire uker har mulighet til å gjennomføre avlusing eller slakting på en lokalitet der mindre enn halvparten av maksimal MTB er benyttet, skriver Mattilsynet, som hevder at selskapet har hatt økonomiske motiver.

-Det er også verdt å merke seg at det ved utløp av juli måned, da tiltaksgrensen for lus allerede vår nådd, var cirka 2.700 tonn laks på lokaliteten. Et forsiktig anslag for vekst på denne fisken tilsier at den vokser med 0,5 prosent per dag. Utsatt slakting i en måned på denne fisken vil dermed kunne medføre et økt slaktevolum på 400 tonn. Det er dermed et meget sterkt økonomisk motiv mot å redusere biomassen på lokaliteten, skriver Mattilsynet.

Den omstridte lokaliteten er nå slaktet ut, men saken er ikke ferdig. Sinkaberg-Hansen har reagert kraftig på vedtakene fra Mattilsynet og har engasjert advokatene Wikborg Rein.

Finn Sinkaberg viser til fiskehelsen når han skal forklare hvorfor lokaliteten ikke ble utslaktet.

-Vi søkte om å få utsette behandlingen på grunn av fiskehelse på lokaliteten 8. mai i år. Vi anmodet Mattilsynet om å bli med på lokaliteten for å vurdere fiskehelsen etter behandlingen som ble forsøkt 6. mai, og fikk forståelsen av at Mattilsynet også mente at det ikke var forsvarlig å behandle fisken da. Det dykket i mellomtiden opp PD på en nabolokalitet hos en annen aktør. Vi forsøkte avlusing 3. juni. Avlusingen førte til stor dødelighet, skriver Sinkaberg til Mattilsynet. Han viser til at distriktskontoret til Mattilsynet anbefalte stopp i lusebehandlingen inntil PD-situasjonen var avklart.

Han imøtegår Mattilsynet når det gjelder brønnbåten «Stormy». – Den tekniske feilen på «Stormy» oppstod før fristen for vedtaket var løpt ut, skriver Sinkaberg.

Wikborg Rein har skrevet ytterligere to brev til Mattilsynet om saken, men Mattilsynet har opprettholdt sitt vedtak.