Kostnadsreduksjon ga over 800 millioner kroner i pluss for SalMar

Nyheter
924

En bedret biologisk situasjon og god drift i samtlige av konsernets segmenter bidro til reduserte kostnader og et sterkt resultat for SalMar-konsernet i tredje kvartal 2017. Operasjonelt driftsresultat (EBIT) for konsernet endte på 801,3 millioner kroner i perioden, opp fra 576,3 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

– God drift i alle segmenter og en biologi i bedring har bidratt til at SalMar igjen leverer et sterkt finansielt resultat, til tross for nedgang i lakseprisen gjennom kvartalet. Spesielt positivt er det at de seneste kvartalers positive kostnadsutvikling fortsatte også i tredje kvartal og at vår omfattende innsats og betydelige investeringer i håndtering av lakselus over tid, nå begynner å vise resultater, sier konsernsjef Trond Williksen i SalMar i en pressemelding.

Samlede driftsinntekter var på 2,7 milliarder kroner i kvartalet. Slaktevolumet var på 34 000 tonn, mot 29 600 tonn i tredje kvartal i fjor. Dette et ga driftsresultat på 23,60 kroner per kilo. Driftsresultat per kilo i andre kvartal 2017 var på 28,12 kroner per kilo.

I segment Midt-Norge var det en nedgang i kostnad per kilo slaktet biomasse for tredje kvartal på rad. De gode resultatene kommer av god underliggende drift i tillegg til selskapets målrettede arbeid for styrking av beredskap, kapasitet og kunnskap knyttet til håndtering av biologiske utfordringer. Den biologiske situasjonen i Midt-Norge har hatt en positiv utvikling gjennom kvartalet og det er ventet en flat kostnadsutvikling i fjerde kvartal.

I segment Nord-Norge er den biologiske situasjonen god, og sammen med en dyktig driftsorganisasjon har dette sørget for en høy produksjon på de generasjonene som er slaktet i kvartalet. Dette har videre resultert i en positiv kostnadsutvikling fra foregående kvartal. SalMar opplevde som tidligere år noe økt lusepress i tredje kvartal, men er imidlertid godt rustet til å møte eventuelle biologiske utfordringer. Det er ventet en flat kostnadsutvikling i kommende kvartal, opplyser SalMar.

Salgs- og prosesseringsaktivitetene leverte et positivt resultat på 46,2 millioner kroner i tredje kvartal. Høy kapasitetsutnyttelse for videreforedlingsaktivitetene, kontrakter med positivt resultatbidrag og gode disposisjoner i spotmarkedet bidro til resultatforbedringen. Kontraktsandelen for kvartalet var på 45 prosent. Kontraktsandelen for fjerde kvartal 2017 antas å ligge rundt 40 prosent, med tilsvarende prisnivå som i første halvår 2017.

For helåret 2017 planlegger SalMar å slakte rundt 134 000 tonn i Norge, fordelt på 86 000 tonn i region Midt og 48 000 tonn i region Nord. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det ventet et slaktevolum på henholdsvis 32 000 tonn og 9 500 tonn.

For helåret 2018 forventer SalMar å slakte rundt 143 000 tonn i Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det for 2018 ventet et slaktevolum på henholdsvis 27 000 tonn og 11 000 tonn.