Kostnadskutt løftet Grieg i første kvartal

Nyheter
1063

Tjente 14,20 kroner per kilo.

Mens Rogaland ble negativt påvirket av lave vintertemperaturer og pancreas disease, melder Grieg Seafood idag om god produksjon i Finnmark, British Columbia og Shetland i årets tre første måneder.

Det holdt til et driftsresultat før biomassejusteringer på 162,1 millioner kroner.

Kostnadsreduksjon
Grieg Seafood-konsernet slaktet 11 433 tonn laks i første kvartal 2018. Snittprisen i kvartalet var ned 5,36 kroner per kg fra samme periode i fjor. Realisert pris for Grieg Seafood var imidlertid ned kun 2,70 kroner per kg, blant annet som følge av mye slakting mot slutten av kvartalet, da prisene var på det høyeste, skriver Grieg Seafood i en børsmelding.

Konsernets driftskostnader per kilo ble redusert med en krone i kvartalet, hovedsakelig som følge av høyere slaktevolum, i tillegg til en stabil biologisk situasjon. De lavere kostandene kombinert med god prisoppnåelse ga en EBIT per kilo 14,20 kroner i perioden.

Stor smolt
Strategiske prioriteringer Grieg Seafood har et overordnet mål om å øke produksjonen med minimum ti prosent per år frem til 2020. Videre har selskapet en ambisjon om at produksjonskostnadene skal være på nivå med, eller lavere enn gjennomsnittet for bransjen. Sikker tilgang til smolt er kritisk for å sikre fremtidig vekst, og utsett av større smolt skal gi kortere produksjonstid i sjø og bidra til redusert biologisk risiko. Sentralt i vekststrategien er også økt utnyttelse av selskapets konsesjoner. For å bedre denne er det viktig med god fleksibilitet, og Grieg Seafood jobber kontinuerlig med lokale myndigheter for å sikre tilgang til nye, gode lokaliteter.

Høyere slaktevolumer, bedret kapasitetsutnyttelse og kortere produksjonstid gir også økt effektivitet og reduserte produksjonskostnader. Videre jobber selskapet kontinuerlig med kostnadsreduserende tiltak, og konsernet har etablert et internt forbedringsprogram som skal gå frem mot 2020.

God etterspørsel
Tilbudet av laks har så langt i år vært noe lavere enn tidligere forventet, noe som bør sees i sammenheng med lavere sjøtemperaturer i Norge enn normalt. Ovennevnte prisoppgang er likevel et tegn på at den underliggende etterspørselen etter laks er god, bemerker Grieg.

Konsernets samlede kontraktsandel for Norge var 46 prosent i første kvartal. Den høye andelen skyldes lavt slaktevolum i perioden. For andre kvartal anslås kontraktsandelen til 27 prosent, mens det for 2018 som helhet ventes en kontraktsandel på rundt 28 prosent.

Lavere global produksjon enn forventet har øket lakseprisene gjennom Q1. På lang sikt forventes det at forholdet mellom tilbuds- og etterspørselssiden for laks normaliseres, noe som gir grunnlag for gode markedspriser fremover, heter det videre i meldingen.

For andre kvartal 2018 forventer Grieg Seafood å slakte rundt 21 400 tonn. For hele 2018 ventes et slaktevolum på rundt 80 000 tonn, tilsvarende en økning på 28 prosent i forhold til 2017.