Kostnadsinflasjon presser Lerøy

Nyheter
0

Resultatet i årets tre første måneder ble lavere enn forventet.

Rekordhøye priser løftet både omsetning og resultat i første kvartal. Omsetningen i kvartalet var 5.524 millioner kroner, som tilsvarer en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. Driftsresultatet før verdijustering var 852 millioner kroner, og er kraftig forbedret sammenlignet med 455 millioner kroner i første kvartal 2021.

Meglerkorpset ventet imidlertid, ifølge TDN Direkt, et driftsresultat på 943 millioner kroner.

– I første kvartal har vi sett en ekstrem prisutvikling for sjømat, og spesielt laks og ørret. Denne utviklingen er positiv for inntjening i havbruk og fangstaktivitet for hvitfisk, men er krevede for inntjening i konsernets nedstrømsvirksomheter. sier konsernsjef Henning Beltestad i en melding.

Blir dyrere
I perioden er det slaktet 32 tusen tonn laks og ørret. Lerøy Aurora leverte en EBIT/kg på 18,9 kroner, Lerøy Midt på 24,3 kroner og Lerøy Sjøtroll på 15,7 kroner.

– Vi opplever en svært sterk kostnadsøkning på så å si alle innsatsfaktorer, der prisøkninger på fôr er de mest tydelige. Dette vil gi høyere kostnader i 2022 enn tidligere år, samtidig ser det så langt ut til at økningen i prisoppnåelse blir større enn økningen i kostnader, forteller Beltestad.

– Utviklingen i priser på sjømat og transportkostnader i første kvartal var langt høyere enn ventet. Dette gir midlertidig press på marginene i konsernets nedstrømsaktiviteter, og vil påvirke oss også i kommende kvartal, sier Beltestad.

Kostnadsinflasjonen gjør seg gradvis gjeldende i økte bunkers og energikostnader, men ikke minst fôrkostnader. Usikkerheten rundt fremtidig kostnadsnivået for konsernets innsatsfaktorer er høy, men selskapets forventning, per i dag, er eksempelvis at fôrprisen vil fortsette å stige i kommende kvartaler. Stigende priser vil gradvis gjøre seg gjeldende i i uttakskostnaden i konsernets havbruksvirksomhet. Det er trolig at fôrkost per kilo slaktet fisk vil øke med anslagsvis 3-4 kroner/kg i 2022 sammenlignet med 2021. Prisen på øvrige innsatsfaktorer øker også, dette inflasjonspresset synliggjør viktigheten av operasjonelle forbedringer.

Høy kontraktsandel
Spotprisen for laks er på historisk høye nivå, preget av god etterspørsel, men også små volum tilgjengelig i spotmarkedet. Konsernets slakteprofil i 2022 innebærer høy kontraktsandel også i andre kvartal.

Lerøy har de senere årene investert betydelig innenfor flere deler av verdikjeden, herunder ved å bygge ut anlegg for smolt/postsmoltkapasitet i alle konsernets regioner. Investeringene innenfor konsernets smoltproduksjon har vært en viktig driver for veksten i konsernets slaktevolum i Norge, slaktevolumet er gått fra 158 tusen tonn i 2019 til 187 tusen tonn i 2021. Samtidig muliggjør de nye smoltanleggene vesentlige endringer i driften som etter våre vurderinger skal gi rom for realisering av forbedringer i årene som kommer.

For konsolidert virksomhet forventer Lerøy å slakte om lag 185 tusen tonn i 2022. Konsernets andel fra tilknyttet selskap forventes å bli om lag 23 tusen tonn. Dette inkluderer forventet volum fra Scottish Sea Farms Ltd sitt nylig ervervede Grieg Seafood UK. Lerøy sitt totale slaktevolum i 2022 forventes å bli i størrelsesorden 208 tusen tonn.