Koronakrisen: Disse strakstiltakene mener Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster kan sørge for nye arbeidsplasser i havbruksnæringen

Nyheter
736

Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster vil ved hjelp av ulike tiltak dempe effektene koronaviruset har på norsk økonomi.

Saken er publisert på Stiim Aqua Cluster sin nettside, og er gjengitt med tillatelse.

Leverandørnæringene til petroleum, maritim og andre havbaserte sektorer har allerede tusenvis av permitterte medarbeidere, og kan forventes å få flere titusen permitteringer innen kort tid.

Derfor er det helt nødvendig med offentlige tiltak som ikke bare finansierer de som mister jobben, men som også kan skape nye arbeidsplasser, mener Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster.

I et innspill til Nærings- og fiskeridepartementet peker duoen på strakstiltak som kan bidra til å dempe bortfallet av arbeidsplasser som vil komme i industrien i tiden fremover, og samtidig styrker innovasjon og utvikling for bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Med kortsiktige tiltak menes tiltak som kan iverksettes innen seks måneder.

«Gryteklare prosjekter»
En foreløpig kartlegging gjort av Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster viser 14 store prosjekter innen havbruksnæringen som er klare for oppstart i 2020, dersom myndighetene gir nødvendige tillatelser eller korter ned saksbehandlingstiden.

De 14 prosjektene har en total investeringsramme på ti milliarder kroner, og vil ifølge Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster kunne bidra til viktig sysselsetting og sette fart på norsk økonomi. Havbruk er allerede definert som et nasjonalt satsingsområde for utvikling av miljøvennlig og bærekraftig norsk industri.

Utviklingstillatelser
– Det er mange søknader om utviklingstillatelser for havbruk som ennå ikke er avklart hos departementet, og slike prosjekter vil skape aktivitet i industrien og bør prioriteres, sier leder i Stiim Aqua Cluster, Andreas Heskestad.

Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster mener det spesielt viktig å teste ut nye teknologikonsept for havbruk i mer vær- og bølgeeksponerte lokaliteter for å kunne utvikle en bærekraftig havbruksnæring i nye områder utenfor kysten av Norge.

«Godkjenning av flere utviklingstillatelser vil skape sysselsetting og nye arbeidsplasser over hele landet. Dette er også en unik mulighet til å styrke omstilling av verdensklasse kompetanse og teknologi fra olje- og gass til en av Norges viktigste næringer fremover – havbruksnæringen», skriver de to.

Seafarming Systems har søkt om utviklingstillatelse for sitt konsept Aquantum Leap. ILLUSTRASJON: Seafarming Systems

Tillatelser til landbaserte anlegg
Som resten av havbruksnæringen, er også utvikling av havbruk utenfor kysten helt avhengig av at det bygges betydelig ny kapasitet for landbasert produksjon av mer liten laks, også kalt smolt som settes ut i havbruksanlegg når den er tilstrekkelig stor. Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster mener regjeringen bør sørge for fortgang i saksbehandlingen for søknader om landbaserte anlegg for smolt, postsmolt og matfisk.

Bare i Ryfylke er det planer om å investere nærmere 1,3 milliarder kroner de neste 2-3 årene.

«Større landbaserte oppdrettsprosjekter vil gi leverandør- og servicenæringen arbeid og sikre næringen tilgang på smolt og storsmolt», skriver Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster.

Tytlandsvik Aqua. FOTO: Tytlandsvik Aqua

Havbruk til havs tiltakspakke
– En tiltakspakke for kunnskap og teknologi for oppdrett i eksponerte områder vil skape aktivitet i leverandørindustrien til olje- og gassektoren. Disse står i en krevende omstillingsfase, og kunnskap fra denne bransjen er det som gjør at Norge vil lykkes med havbruk til havs. Denne kompetansen må vi ta vare på før den forsvinner, sier fagsjef Stål Heggelund i Norsk Industri.

En tiltakspakke kan omfatte utvikling av konsepter, standardisering og teknologi for eksponert havbruk, og den kan omfatte midler til mulighetsstudier, utvikling av simuleringsverktøy og prototypetester.

Tiltakspakken kan også omfatte støtte til studier som ser på sambruk mellom havvind og havbruk til havs, støtte til vitenskapelig dokumentasjon og forskning innenfor temaet, utredning av eksportmuligheter og arbeid for å utvikle en bransjestandard for eksponert havbruk.

ILLUSTRASJON: NRS

Lisensordning for lukkede og semi-lukkende anlegg i sjø
Leverandør- og servicenæringen har utviklet løsninger for lukkede og semi-lukkede anlegg i sjø som ikke har påvirkning på vill laksefisk, liten rømmingsfare og lave utslipp av næringssalter.

For å øke aktiviteten i industrien mener Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster at det bør etableres en ny lisensordning som stimulerer havbruksaktører til å investere i denne type teknologi.

«Dette vil kunne styrke bærekraftig vekst i fjordene i hele landet», skriver Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster.

Teknologiutviklingstillatelser
Et mer langsiktig tiltak som kan iverksettes i løpet av året ifølge Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster er etableringen av teknologiutviklingstillatelser (TU-tillatelser), slik at oppdrettere og utstyrsleverandører i fellesskap kan utvikle teknologi for havbruk til havs.

Slike tillatelser kan etableres som særskilt ordning for inntil 15 år av gangen for uttesting av ny teknologi.

– Det er allerede kartlagt en rekke eksponerte lokaliteter langs kysten av Norge. Disse blir i dag ikke brukt på grunn av begrensninger i utstyr og teknologi, men TU-tillatelser vil gjøre at industrien kan ta områdene i bruk, sier styreleder i Stiim Aqua Cluster, Erlend Sødal.

Utfordringer for tidligfaseselskaper
Gründerselskaper og tidligfaseselskaper står i disse dager overfor store utfordringer, og flere står i fare for å gå konkurs dersom det ikke tas grep nå.

Prosjekter stopper i disse dager opp på grunn av kapitalmangel, og prosjekter i kommersialiseringsfasen stopper opp på grunn av reiserestriksjoner.

– Vi mener derfor Innovasjon Norge må få mer midler og et bredere mandat for å sikre at havbruksnæringen ikke mister mye av innovasjonskraften som er bygge opp de siste årene, sier daglig leder i Blue Planet, Eivind Helland.

Helland frykter at innovative og levedyktige idéer kan forsvinne i konkurser, og oppfordrer derfor Innovasjon Norge til å etablere et spesifikt fond for tidligfaseselskaper innen havbruksnæringen.