Kompetanseløft innen RAS-teknologi for VGS og fagskole

Nyheter
1795

Seafood Innovation Cluster har målsetning om å sikre sjømatnæringen den riktige kompetansen for å oppnå bærekraftig vekst. Et område som har hatt høyt fokus hittil i 2019 er RAS-kompetanse.

Basert på innspill fra klyngepartnere har Seafood Innovation Cluster initiert et prosjekt med hovedmålsetning om å gjennomføre et kompetanseløft for videregående skoler, samt å tilby et nytt fagskoletilbud innen RAS-teknologi.

Prosjektet har fått 1,5 millioner kroner i støtte og er finansiert av Hordaland Fylkeskommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Vest Marin.

Klyngen sitt fokusområde i dette prosjektet er kandidatene som kommer direkte fra videregående skole og fra fagskole. Prosjektet har fire konkrete produktmål:

  1. Et nasjonalt opplæringsprogram for lærere i VG2
  2. Etter- og videreutdanningskurs for havbruk og leverandørindustrien
  3. Nytt fagskoletilbud innen ny produksjonsteknologi
  4. Kartlegging av en nyskapende og innovativ digital læringsplattform til bruk i undervisning.

Klyngen er allerede involvert i kompetanseheving på høyskole og universitetsnivå gjennom vårt engasjement i KABIS-prosjektet (Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon). Det er god synergi mellom disse to prosjektene og vi ser at at kunnskap som blir generert i KABIS også kan implementeres i utdanning på VGS og fagskolenivå.

– Det er mange gode initiativ på landsbasis som fokuserer på å heve RAS-kompetanse nå. Dette prosjektet har fokus på videregående og fagskole, og det er nettopp her vi kan legge grunnlaget for høyt kvalifiserte RAS-operatører i fremtiden. Gjennom samarbeid med KABIS og med Ocean Innovation Catapult Centre ønsker vi å legge til rette for både teoretisk og praktisk opplæring innen RAS-teknologi, sier Benedicte Skogen, prosjektansvarlig hos NCE Seafood Innovation Cluster.

I slutten av mai ble det utført en workshop sammen med klyngens næringspartnere, eksterne fagmiljø og med representanter fra fylkeskommunene. Fra næringen fikk man presentert kompetansebehovet sett fra leverandørene sin side og fra oppdretterene sin side med henholdsvis Kari Attramadal fra Nofitech og Julia Fossberg fra Lerøy Belsvik. Deretter ble deltakerne utfordret til å gi innspill på ulike kompetansebehov.

– Det er helt tydelig at klyngepartnerne er engasjerte i dette temaet. Vi fikk kartlagt konkret og spesifikk kompetanse som ønskes fra kandidatene som kommer fra VGS og fra fagskole. Vi var inne på områder som vedlikehold av sensor, risikovurdering, praktisk vannkjemi og generell holdning og arbeidskultur. Nå skal vi jobbe videre med å implementere denne informasjonen i det eksisterende utdanningsløpet, kommenterer Asbjørn Dyrkorn Løland, prosjektleder for NCE Seafood Innovation Cluster.

Prosjektet ønsker enda flere innspill fra næringen og kommer til å sende ut en liten spørreundersøkelse for å kartlegge enda litt bredere. Det oppfordres til å ta kontakt med prosjektleder dersom man sitter inne med tanker og innspill vedrørende innholdet i fremtidig utdannings-tilbud og kompetansehevende tilbud.