Knutshaugfisk bladde opp 200 millioner for ny konsesjon

Nyheter
0

Men hitraoppdretteren måtte tåle en halvering av resultatet fra 2019 til 2020.

«Året 2020 ble et tøft år driftsmessig med store utfordringer. Lus, PD og AGD skaffet oss store utfordringer. Tapt tilvekst, høy dødelighet og mye overtid på de ansatte. En stor takk til arbeidsgjengen som stilte opp», skriver Knutshaugfisk i sin årsberetning.

Driftsresultatet falt fra 79,6 millioner kroner i 2019 til 39,8 millioner kroner i 2020. Temmelig nøyaktig en halvering.

Kjøpte konsesjon
Knutshaugfisk driver oppdrett på tre konsesjoner, med en samlet MTB på 3144 tonn, som tilsvarer produksjonsvolumet til fire konsesjoner, fremgår det av årsrapporten.

«Det ble investert i kjøp av 806 tonn MTB. Dette mener selskapet er riktig for å sikre en fremtidsrettet bedrift».

Immaterielle eiendeler har med det økt fra åtte millioner kroner til 200,5 millioner kroner, som er bokført kostpris. Ifølge en kontantstrømoppstilling har selskapet betalt 203,7 millioner kroner for «kjøp av driftsmidler og konsesjoner».

Lån
Konsesjonskjøpet ble i vesentlig grad finansiert med banklån. Den langsiktige gjelden har økt fra 33,3 millioner kroner til 208,2 millioner kroner.

Knutshaugfisk er heleid av familien Knutshaug. Selskapet har doblet utbyttet, fra ti til 20 millioner kroner, fra 2019 til 2020.

Knutshaugfisk har en langsiktig avtale med SalMar, som er eneste kunde, for videreforedling og salg av fisken.

Knutshaugfisk 2020 2019 Endring
Omsetning 152,8 180,8 -15,5 %
EBIT 39,8 79,6 -50,0 %
Resultat før skatt 40,0 79,3 -49,6 %
Driftsmargin 26,0 % 44,0 %
Alle tall i millioner kroner