Klargjør Cermaq for salg

Nyheter
596

Den dagsferske eierskapsmeldingen fremlegges under en pressekonferanse på Grand Hotel i Oslo fra klokken 1130. Eierskapsmeldingen er imidlertid lagt ut på nett allerede. I stortingsmeldingen fremgår det blant annet at regjeringen ønsker å tydeliggjøre eierskapet og klargjøre målene med det statlige eierskapet for første gang siden Stortingsmelding nr 13. (2006-2007) «Et aktivt og langsiktig eierskap».

Selskapene ble delt inn i fire kategorier ut i fra statens mål med eierskapet i det enkelte selskap. Regjeringen mener det har vært nyttig å synliggjøre at staten har forskjellige mål med eierskapet på denne måten og vil videreføre denne praksisen.

Statens særlige mål med eierskapet vil være relevante faktorer dersom regjeringen på et seinere tidspunkt vurderer størrelsen på statens eierandel i selskapet.

Regjeringen har valgt å endre kategoriplassering av to selskaper. Dette gjelder Cermaq ASA (fra kategori 2 til 1) og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (fra kategori 3 til 1).

De fire kategoriene som ligger til grunn for det statlige eierengasjementet i de ulike selskapene er som følger:

1. Selskaper med forretningsmessige formål.
2. Selskaper med forretningsmessige og nasjonal forankring av hovedkontorfunksjoner.
3. Selskaper med forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål.
4. Selskaper med sektorspesifikke mål.

For verdens tredje største lakseoppdretter Cermaqs vedkommende er altså utelukkende «forretningsmessige mål» førende heretter. Det innebærer at målet med det statlige eierskapet er bedriftsøkonomisk lønnsomhet, høy verdiskaping og størst mulig avkastning over tid. Dette innebærer blant annet at selskapene ikke gis pålegg som svekker selskapenes langsiktige verdiskaping og konkurransekraft.

For enkelte av selskapene kan det være aktuelt med endringer i statens eierandel dersom det kan bidra til at selskapet får en bedre industriell og kommersiell utvikling og at statens verdier ivaretas på en god måte. I relevante tilfeller kan mulige tiltak bestå i statlig nedsalg støtte til industrielle løsninger eller andre grep som innebærer at staten går ned i eierandel eller selger seg ut av et selskap. Det kan også være situasjoner som tilsier at bør økes eller at staten bør bidra med kapital ved oppkjøp eller funksjoner slik at statens eierandel opprettholdes, fremgår det av eierskapsmeldingen.

Etter at Cermaq solgte fôrdivisjonen EWOS i fjor sommer, er selskapet en ren fiskeoppdretter. I år forventer selskapet å slakte 152.000 tonn laksefisk.