Ingebrigtsen foreslår ny miljøorientert konsesjonsordning

Nyheter
0

For å løse miljøutfordringer og for å kunne ta i bruk nye arealer langs kysten, foreslår Nærings- og fiskeridepartementet å etablere en ny tillatelsesordning for oppdrett.

– Vi har naturgitte fortrinn for å produsere mer sunn sjømat som verden trenger. Derfor foreslår vi en ordning med nye miljøvennlige tillatelser som gir næringen mulighet til å ta i bruk nye områder og utvikle ny teknologi for å produsere mer sjømat, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

­– Dagens produksjon i åpne merder vil fortsatt være grunnstammen i norsk oppdrett. I tillegg har vi lagt til rette for landbasert oppdrett og havbruk til havs. Med denne ordningen peker vi ut en ny retning som gir oppdrettsnæringen mulighet til å ta i bruk nye arealer langs kysten, sier Ingebrigtsen.

Det første året kan det tildeles tillatelser på maksimalt 15.000 tonn biomasse (MTB). Hver enkelt søker kan maksimalt få tildelt ti tillatelser, og det vil stilles strenge miljøkrav til søkerne.

– Havbruksnæringen skaper store verdier for Norge. Men videre vekst må skje innenfor bærekraftige rammer. Hensynet til natur generelt, og villaksen spesielt, er av avgjørende betydning. Denne ordningen vil bidra til positiv teknologiutvikling, og en mer bærekraftig matproduksjon, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Tillatelsene i den nye miljøteknologiordningen kommer i tillegg til veksten som blir tilbudt på ordinær måte gjennom trafikklyssystemet.

– Samlet sett gir dette norsk havbruksnæring betydelige muligheter for å øke produksjonen fremover. Når dette kommer på høring vil vi utdype ordningen videre, og vi ser frem til å motta mange og konstruktive høringsinnspill, sier Ingebrigtsen.

Forslaget kommer på høring om kort tid.

Slik er forslaget til de nye miljøteknologitillatelsene

Det er objektive kriterier som skal ligge til grunn for tildelingene.

Miljøkrav:

1) Null utslipp av egg og frittsvømmende stadier av lakselus.

2) Minimum 60 prosent oppsamling av slam.

3) Det vil også stilles krav til rømmingssikkerhet

I høringsbrevet kommer departementet til å foreslå to alternative tildelingsmetoder:

  • Tillatelsene tildeles på auksjon etter en prekvalifiseringskonkurranse.
  • Det andre alternativet er at det tildeles tillatelser til de beste konseptene i en innovasjonskonkurranse. Søker vil kunne oppnå innovasjonspoeng for løsninger som går ut over minimumskravene når det gjelder slam. Det vil også være mulig å få innovasjonspoeng for oppnåelse av andre forhåndssatte miljøkriterier, dette vil departementet komme tilbake til i høringsbrevet. Vederlaget for tillatelsene vil bli satt med utgangspunkt i auksjonsprisene som er oppnådd i forbindelse med ordinære kapasitetsjusteringer, men med et rimelig fradrag.

Et annet spørsmål som vil bli vurdert nærmere er om tillatelsene bør tidsbegrenses eller ikke.

Uavhengig av hvilken metode som blir brukt for tildeling, vil vilkårene følge tillatelsene. En oppdretter som bryter vilkårene som følger tillatelsene kan få reaksjoner i form av sanksjoner eller tilbaketrekning av tillatelsene.