ILA-påvisning på Hitra

Nyheter
0

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Hallarvik i Hitra kommune.  

Lokaliteten drives av Knutshaugfisk.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet etter helsebesøk 28. april om mistanke om ILA på lokaliteten. Grunnlaget for mistanken var kliniske symptomer og patologiske forandringer forenelig med ILA.

Mattilsynet har stadfestet diagnosen 11. mai, på grunnlag av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA-virus ved to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT-PCR), gjort ved Veterinærinstituttet. Sekvenseringen av ILA-viruset viser at viruset er deletert (virulent variant).

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. På grunn av nærhet er også sjølokaliteten Espenestaren underlagt samme restriksjoner.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.