ILA-påvisning i Ryfylke

Nyheter
0

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Smal Skar i Stavanger kommune. Eidesvik Laks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Eidesvik Laks varslet Mattilsynet 19. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Den 21. juli tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuelt verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA diagnosen 28. juli på grunnlag av histopatologiske funn som kan sees ved tidlig stadium ILA, påvisning av deletert ILA virus ved hjelp av realt time RT – PCR og sekvensering og positive immunhistokjemi test for ILA – virus på samme individ. Analysene er utført av Veterinærinstituttet.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten er en del av tidligere etablert kontrollområde for ILA og ligger i en overvåkingssone. Dette innebærer blant annet at det skal tas regelmessige prøver med særlig tanke på å avdekke ILA.

Mattilsynet kan pålegge at lokaliteten tømmes for fisk.