ILA-mistanke hos AquaGen Tingvoll

Nyheter
1090

Det er påvist en virulent variant av ILA-viruset på stamfisk fra lokaliteten Merraberget i Tingvoll, tilhørende avlsselskapet AquaGen.

Den aktuelle stamlaksen har en snittvekt på rundt 12 kilo og var planlagt for rognproduksjon fra og med september 2017. Det står totalt 14 500 stamfisk på lokaliteten. Det er ikke forøket dødelighet, og viruset ble påvist 6.7.2017 som ledd i rutinemessig tilsyn og prøvetaking utført av fiskehelsetjenesten Åkerblå. Lokaliteten ligger i Tingvollfjorden og avstand til nærmeste nabolokalitet er over 10 kilometer.

Det skriver AquaGen i en pressemelding.

Oppdaget ved rutineundersøkelse
Fiskegruppen har vært under regelmessig overvåking for ILA gjennom hele produksjonsperioden, uten at det tidligere er påvist hverken virulent eller avirulent (HPR0) ILA-virus på fiskegruppen. Overvåkingen på lokaliteten er intensivert den senere tiden som et ledd i forberedelser til strykesesongen. Det er regelmessig tatt ut prøver for ILA-analyse i april, mai og juni 2017, uten at virus er påvist. Deler av fiskegruppen ble overført til landanlegget Rimstad i slutten av mai 2017, og også her er det nå i juli påvist en virulent variant av ILA-viruset.

Ingen stamfisk med ILA-mistanke blir benyttet i rognproduksjon
Dette er den første ILA-mistanken på noen av AquaGens egne anlegg i selskapets 45-årige historie. Begge fiskegruppene med opphav fra Merraberget vil bli tatt ut av rognproduksjon dersom ILA-mistanken opprettholdes. AquaGens øvrige rognprodusenter i Hemne og i Steigen har tilstrekkelig kapasitet og vil derfor kunne dekke kundenes rognbehov for rognsesongen 2017/2018.

God «back up»-kapasitet
I det videre arbeidet er fokuset på å omfordele sesongens rognproduksjon ved de øvrige anleggene. AquaGen-systemet har god buffer og «back up»-kapasitet som tar høyde for at en av våre stamfiskpopulasjoner blir tatt ut av produksjon. «Back up»-kapasiteten blir opprettholdt gjennom hele produksjonen, også gjennom stamfiskmodning og rognproduksjon. På nåværende tidspunkt kan vi imidlertid ikke utelukke konsekvenser i form av mindre forskyvninger i leveransetidspunkt og i produktvalg, men AquaGen vil holde sine kunder løpende orientert om situasjonen.