ILA-mistanke for NRS i Måsøy

Nyheter
0

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. NRS Farming driver med oppdrett av laks på lokaliteten. 

PHARMAQ Analytiq informerte Mattilsynet 23. september om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) på prøver analysert for ILA etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, melder Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Lokaliteten ligger i en bekjempelsessone for ILA. Lokaliteten er derfor allerede ilagt restriksjoner for å forebygge smittespredning. Restriksjonene omfatter blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Dersom mistanken blir bekreftet, vil det også innen kort tid bli vurdert om det er behov for å utvide eksisterende kontrollområde.