I september ble det påvist PD på Helgeland. Nå er det mistanke om to nye tilfeller i samme område

Nyheter
0

Det er mistanke om pankreassykdom (PD) ved lokalitetene 10447 Mefaldskjæret og 31857 Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Lokalitetene drives av Mowi.

10447 Mefaldskjæret og 31857 Blomsøråsa ligger i vernesona som ble opprettet etter PD-påvisningen ved 45003 Ystøya i september i år. Begge lokalitetene er pålagt restriksjoner som blant annet forbud mot å flytte fisk for å hindre eventuell smittespredning.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må derfor vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver Mattilsynet i en melding.

Grunnlag for mistanke
Virksomheten varslet Mattilsynet om PD-mistanken 16. november. Mistanken bygget på positive analyseresultater fra virksomheten selv.

Mattilsynet vil i løpet av de neste dagene ta ut verifiserende prøver som blir sendt til Veterinærinstituttet for analyse.

– Dersom Veterinærinstituttets analyser bekrefter at det er PD i anlegget, kommer vi til å fatte vedtak om rask utslakting siden lokalitetene ligger i et område hvor PD skal bekjempes for å unngå at den etablerer seg, sier Geir Arne Ystmark, regiondirektør i Mattilsynets Region nord.

Mattilsynet vil også vurdere å justere størrelsen på restriksjonssonen som er etablert.

Alvorlig laksesykdom
PD er en virussykdom som fører til dårlig helse og velferd for fisken. Fisken slutter å spise, veksten blir lav og det kan bli høy dødelighet. Fisken blir også mer mottagelig for andre sykdommer.

PD er en laksesykdom og har ingen betydning for folks helse, men det er viktig å hindre videre smitte til andre anlegg.

Det har vært påvist PD på enkeltlokaliteter i Nordland tidligere. Forrige påvisning var på 45003 Ystøya i september, cirka ni kilometer sør for de to lokalitetene med mistanke om PD.

Området nord for PD-sonen (det vil si nord for Skjemta, Flatanger i Trøndelag) skal holdes fritt for PD. Forskrift om PD-bekjempelse krever at oppdrettsanlegg innenfor en radius på 30 kilometer fra lokalitetene med påvist PD-virus skal følges opp med utvidet prøvetaking innen syv dager.

Det er oppdretterne selv som skal stå for prøvetakingen. Mattilsynet minner derfor oppdretterne i aktuelt område om prøvetakingsplikten.