NFFK: – Kommunene tar 70 prosent av risikoen ved innføring av produksjonsavgift

Nyheter
746

Vil en produksjonsavgift belaste oppdrettsnæringen eller kommunene? Nettverk fjord- og kystkommuner (NNFK) hevder at det er kommunene med slik næringsaktivitet som tar den største risikoen ved å innføre denne avgiften. 

Ifølge et dokument iLaks har fått tilgang til spør NFFK hvem som tar risiko ved innføring av produksjonsavgift. NFFK mener det er kommunene som tar 70 prosent av risikoen ved innføring av produksjonsavgift, og organisasjonen redegjør i dokumentet hvorfor.

«Bakgrunnen er at betalingsevnen og -viljen knyttet til betaling av vederlag for vekst, vil nødvendigvis bli innkalkulert og neddiskontert i forhold til hva næringen evner og vil betale for mer produksjonskapasitet», skriver NFFK .

93,6 millioner kroner per konsesjon
Ifølge fiskeriminister Per Sandberg vil aktører i grønne produksjonsområder får tilbud om å øke kapasiteten med to prosent på sine tillatelser. Prisen er 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med.

Denne prisen betyr at en standard matfiskkonsesjon på 100 prosent basis vil koste 93,6 millioner kroner.

«For å forsvare en slik pris over 25 år med et rente-/avkastningskrav på fem prosent, og der gjennomsnittlig produksjon i de 25 årene er lik 1.600 tonn/år (årlig vekst lik + 2-3% fra dagens nivå), da må du legge til grunn en inntjening på omtrent fire kroner pr kg produsert for å forsvare en slik investering», konkluderer NFFK.

Redusert inntekt
Deretter ser NFFK på hvordan en produksjonsavgift på 25 øre per kilo «normalt sett» vil påvirke dette for en investor. 25 øre er prisen som har vært nevnt som en mulig pris i denne sammenhengen. 

«25 øre i produksjonsavgift utgjør omtrent seks prosent av det du må ha for å forsvare og forrente en konsesjonspris på 93,6 millioner kroner, eller med andre ord en pris pr tonn ny MTB lik 120.000», skriver NFFK.

«Betalingsviljen og markedsprisen pr tonn ny MTB reduseres til (- 6%), slik at prisen nå blir 112.800 kr per tonn tillatelsen blir utvidet med. Multiplisert med en MTB på 780, vil prisen per konsesjon bli på 88 millioner kroner, etter en reduksjon på seks prosent.»

Dette vil ifølge NFFK gi en redusert inntekt på totalt 5,6 millioner kroner (93,6 millioner kroner minus 87,9 millioner kroner) per ny konsesjon og dermed også til Havbruksfondet.

– Kommunene tar selv 70 prosent av risikoen
NFFK har beregnet fordelingen av innbetalt vederlag, dersom det blir ny vekst i 2018. 1,9 milliarder kroner vil være vederlag for auksjon av nye konsesjoner, mens 960 millioner kroner vil være vederlag for to prosent vekst i eksisterende konsesjoner (8.000 tonn MTB a 120 000).

Deretter har NFFK beregnet utbetalt vederlag ved ny vekst i 2018. Kommunene vil motta 2.016 millioner kroner av utbetalt vederlag ved ny vekst i 2018, noe som tilsvarer 70 prosent av det totalen. Staten vil motta et vederlag på 576 millioner kroner, som utgjør 20 prosent, mens 10 prosent eller 288 millioner kroner vil gå til fylkene.

«Konklusjonen er at ved å be om innføring av en produksjonsavgift tar kommunene selv 70 prosent av risikoen. Denne risikoen er kommunene villig til å ta mot å få forutsigbare og stabile inntekter tilbake», skriver NFKK.