Høyre i nord advarer mot økt skattetrykk for havbruksnæringen

Nyheter
0

Lokalt eierskap må ikke svekkes. 

Høyre i Nord-Norge ønsker ikke den foreslåtte endringen om verdisetting av tillatelser som vil øke skattetrykket dramatisk for eierne til små lokaleide havbruksselskap i nord. Økt skattetrykk på eierne vil føre til svekket konkurranseevne til bedriftene, og ringvirkningene lokalt i distriktet.

– Dette er bedrifter som er svært viktige for sine lokalsamfunn, fordi man i stor grad har investert i og bygget opp underliggende selskaper, leverandør industri, smolt produksjon, lokale brønnbåtrederier, slakting og lokal videreforedling. For store deler av Nord-Norge er lokalforankrede selskapene selve grunnstammen i bosetting og bolyst ute i distriktet, sier fylkesleder for Høyre i Nordland, Eivind Holst, i en pressemelding.

Den foreslåtte endringen vil favorisere de store børsnoterte selskapene med utenlandske- og andre eiere som i dag ikke betaler formueskatt. Børsnoterte selskaper som har utenlandske eiere som ikke betaler formueskatt vil være tjent med at denne ordningen innføres.

– Hvis denne endringen blir stående, vil havbrukstillatelser for de små selskapene over natten bli økt i verdifastsettelse til et betydelig nivå. Det vil svekke utviklingen av selskapene, lokale leverandører og ringvirkninger til lokalsamfunnet. Eierne kan bli tvunget til å selge ut eierandeler eller hele selskap, noe som igjen svekker lokalsamfunnet, sier Geir- Inge Sivertsen, fylkesleder i Troms og Finnmark Høyre.

Høyre i Nord-Norge mener:

• At forslaget på formueskatt på oppdrettskonsesjoner trekkes, og at det gjøres en mer grundig vurdering av konsekvensene av innføringen i havbruksnæringen.

• At det utredes konsekvenser av formueskatt for verker og bruk innen fiskerinæringen.