Høy kontraktsandel på salget dempet SalMar-resultatet

Nyheter
1251

Samlet operasjonelt driftsresultat (EBIT) for driften i kvartalet endte på 878,6 millioner kroner.

– Den positive biologiske utviklingen for SalMar fortsatte også i andre kvartal, og resultatet drives av kostnadsforbedringer og nok et kvartal med høye laksepriser. Imidlertid fungerer markedet slik at en andel av laksen selges på lange kontrakter til fast pris. I dette kvartalet har om lag 45 prosent av volumet blitt solgt med en prisoppnåelse som har ligget lavere enn de rekordhøye spotprisene. Slike utslag er normale og en del av vår virksomhet, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar.

– God fiskehelse og fiskevelferd er grunnleggende for alle våre strategiske og operasjonelle beslutninger. Med dette som basis, søker vi kontinuerlig nye metoder og løsninger som kan bidra til å utvikle og sørge for fortsatt bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Vår visjon er å drive produksjon av laks på laksens betingelser. Vi har allerede investert over 700 millioner kroner i «Ocean Farm 1», og har nylig inngått et strategisk samarbeid om Smart Fish Farm, et utviklingsprosjekt som kan bringe havbasert oppdrett ytterligere ett steg videre.

Samlede driftsinntekter endte på 2,9 milliarder kroner i kvartalet, basert på et slaktevolum var 34 000 tonn. SalMars samlede driftsresultat per kilo ble på 25,80 kroner i kvartalet.

I segment Midt-Norge har den biologiske utviklingen gjennom kvartalet vært god. Kostnaden på slaktet biomasse har vært synkende gjennom perioden. Siste rest av fisk satt i sjøen høsten 2016 ble slaktet ut i april. Resterende del av slaktevolumet er fisk satt i sjøen våren 2017. Denne produksjonen har fortsatt den positive utviklingen og slaktes med en produksjonskostnad som er lavere enn foregående generasjon.

Segment Nord-Norge opplevde som tidligere kommunisert økte kostnader i andre kvartal, hovedsakelig som følge av lusekostnader. Høy snittvekt sammen med gunstig slakteprofil gjennom kvartalet bidro på den andre siden til god prisoppnåelse. Det er ventet et relativt lavt slaktevolum for segmentet i tredje kvartal 2018. Lavere volumer vil kunne påvirke de faste enhetskostnadene, og SalMar venter flat kostnadsutvikling fra andre til tredje kvartal for segmentet.

Resultatet for salgs- og prosesseringsaktivitetene viser et underskudd på 150 millioner kroner i kvartalet, som skyldes at rundt 45 prosent av slaktevolumet ble solgt på kontrakter til priser godt under den høye spot-prisen i kvartalet. Driften for både slakteri og videreforedlingsaktivitetene har vært god, og økte volumer har bidratt til økt kapasitetsutnyttelse og bedret driftseffektivitet.

Kontraktsdekningen for tredje kvartal 2018 ligger per 23. august på rundt 35 prosent.

Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av andre kvartal 2018, er det for hele 2018 ventet økning i det globale tilbudet av atlantisk laks på inntil seks prosent. Kombinert med forventninger om god etterspørsel, indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt god inntjening.

SalMar forventer å slakte rundt 143 000 tonn i Norge i 2018, fordelt på 100 000 tonn i segment Midt-Norge og 43 000 tonn i segment Nord-Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det i 2018 ventet et slaktevolum på henholdsvis 26 000 tonn og 6 700 tonn.